Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása - Külhoni Magyarok
általános Hírek Pályázatok

Pályázati kiírás a közösségi és gazdasági testvértelepülési programok és együttműködések támogatása

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2023. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

2. A pályázati kiírás tárgya

2.1. A. alprogram: Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar közösségi kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen:

magyarországi helyi (települési, vármegyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között
a) meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
b) a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
c) a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
d) a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
e) új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.

2.2. B. alprogram: Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok támogatása
Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar gazdasági kapcsolatok kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen:

magyarországi helyi (települési, vármegyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között

a) gazdasági együttműködések kialakításának elősegítésére irányuló programok támogatása;
b) gazdasági együttműködések fenntartásának elősegítésére irányuló programok támogatása;
c) tapasztalatcsere, a gazdasági szférában szerzett tudás és legjobb gyakorlatok átadását célzó programok támogatása;
d) vállalkozói találkozók megvalósításának támogatása;
e) a gazdasági együttműködés(eke)t támogató program(ok)on, vállalkozói találkozó(ko)n résztvevő gazdasági szereplők, vállalkozások által előállított termékek a testvértelepülés, illetve annak lakossága általi megismertetésének támogatása.

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó alprogramonként csak egy pályázatot nyújthat be azzal, hogy egy pályázó mindkét alprogram keretében jogosult pályázat benyújtására.

3. Támogatható kiadások

A pályázat keretében a 2. pont szerinti programok lebonyolításának a megvalósítási időszakban — azaz 2023. január 1. és 2023. december 31. között — keletkezett költségei: a programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, személyi kifizetések és azok járulékai számolhatóak el az Általános útmutató a 2023. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

4. Nem támogatható kiadások

· egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
· pályázatírás költségei;
· ingatlan- és gépjárművásárlás;
· beruházás, felújítás költségei;
· alkohol, dohányáru;
· késedelmi kamat, bírság;
· a támogatandó program, rendezvény megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
· nagyértékű tárgyi eszköz (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján);
· pénzbeli adomány;
· adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény figyelembevételével magyarországi székhelyű települési és vármegyei önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be pályázatot.

6. Együttműködő határon túli helyhatóság

A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli helyhatósággal együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

7. A megvalósítandó programok helyszíne

A támogatott tevékenységeket a 2.1. és 2.2. alpont szerinti programokban részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikének területén kell megvalósítani.

8. Nem részesülhet támogatásban azon pályázó,

8.1. amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt támogatások igénylése, vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,
8.2. amely korábban létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
8.3. amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
8.4. amellyel szemben adósságrendezési eljárás van folyamatban.

9. Igényelhető támogatás

9.1. A teljes támogatási keretösszeg: 500.000.000,- Ft, amelyből az A. alprogram keretösszege: 250.000.000,- Ft, a B. alprogram keretösszege: 250.000.000,- Ft.
9.2. Az igényelhető támogatás összege alprogramonként 500.000,- Ft és 1.000.000,- Ft közötti támogatási összeg.
9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
9.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
9.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
9.6. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

10. A pályázat megvalósítási paraméterei

10.1. Megvalósítási időszak: 2023. január 1 – 2023. december 31.
10.2. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2023. május 16.
10.3. Benyújtási határidő: 2023. június 15. 14.00 óra.
10.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

11. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR felületén. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:
· pályázati kiírás,
· pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,
· Általános útmutató a 2023. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Útmutató),
· A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

12. A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

12.1. Pályázati adatlap és mellékletei

A pályázati adatlapot elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

12.2. Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A használt nyilatkozat sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető.

Az általános nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetére annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 12.3. pont szerinti aláírási igazolását csatolni szükséges.

12.3. Aláírás igazolása

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta – közjegyző által – hitesített másolata. A 12.6. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás igazolás kiállítási dátuma nem lehet a benyújtástól számítva 90 napnál régebbi.

12.4. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó, a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolás, vagy bankszámla kivonat. A 12.6. pont szerinti adatváltozatlansági nyilatkozat megtétele kivételével, a banki igazolás kiállításának dátuma nem lehet a – jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó – pályázat benyújtásához képest 30 napnál régebbi. Pályázat benyújtását követő változás esetén a kedvezményezettnek a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie az aktuális igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot).

12.5. Együttműködési megállapodás vagy testületi döntés szándéknyilatkozattal

A határon túli partnerrel kötött testvértelepülési megállapodás, újonnan létesítendő testvértelepülési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó pályázói határozat feltöltése szükséges, kiegészítve a határon túli helyhatóság testvértelepülési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

12.6. Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz a NIR felületen, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
· általános nyilatkozat,
· együttműködési megállapodás a testvértelepüléssel,
· adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületen arról, hogy:
a) az aláírás igazolásban,
b) fizetési számlaszám igazolásban
foglalt aláíráskép és adatok nem változtak.

Az a)-b) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

13. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

14. A pályázat befogadása

A benyújtott pályázatok befogadása az Útmutatóban meghatározottak szerint történik.
15. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha:
15.1. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
15.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
15.3. a pályázat nem a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
15.4. a pályázó határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

16. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

16.1. Tartalmi értékelés szempontjai:
· A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a közösségi célú (A. alprogram esetén) / gazdasági célú (B. alprogram esetén) testvértelepülési együttműködések erősítését szolgálják, a megvalósítandó program hozzájárul a partnerség megerősítéséhez.
· A megvalósítandó program a testvértelepüléseken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat (A. alprogram esetén) / a gazdasági szféra széles körében támogatja az együttműködés lehetőségét (B. alprogram esetén).
· A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

16.2. Pénzügyi értékelési szempontok:
· A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
· A tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
· A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

17. A támogatás jogviszony létrejötte

A pályázatokról a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A pályázók a Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat alapján biztosítja.

A támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és az Útmutató tartalmazzák.

18. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

19. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó az Alapkezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási jogviszonyba ütközik. A kifogás benyújtásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket az Ávr. 102/D. §-a és az ÁSZF vonatkozó pontja tartalmazza.

20. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Útmutatóban találhatóak.

Kapcsolodó cikkek