Nemzeti Újrakezdés Program - I. pályázati kiírás - Külhoni Magyarok
Hírek Pályázatok

Nemzeti Újrakezdés Program – I. pályázati kiírás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 1. A pályázat célja

 

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport, a közösségek és a diaszpóra támogatása által.

A Nemzeti Újrakezdés Program I. pályázati kiírása a magyarság összetartozása és szülőföldön való boldogulása szempontjából meghatározó tevékenységet folytató szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének megvalósítását szeretné ösztönözni, az e célokat tükröző igényes és minőségi pályázatok támogatásával az alábbi hat alprogram keretében:

 

Oktatási alprogram

Kulturális alprogram

Egyházi alprogram

Sport alprogram

Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

Diaszpóra alprogram

 

 1. A pályázat keretében támogatható tevékenységek

 

 1. Oktatási alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program oktatási célú tevékenységeinek támogatása

 

Magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek működésének, fejlesztésének és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • oktatási tevékenységhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • fogyatékkal élők vagy sajátos nevelést igénylők oktatásához szükséges infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség oktatási törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • magyar nyelven (is) oktató intézmények, háttérintézmények;
 • magyar nyelvű oktatást végző szervezetek, ezek közül kiemelten nevelési-oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, szakiskola, gimnázium, szakközépiskola, művészetoktatási intézmény, kollégium, líceum);
 • gyógypedagógiai módszertani intézmény;
 • korai fejlesztő és gondozó központ;
 • logopédiai intézet;
 • konduktív pedagógiai intézmény; továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel az oktatási tevékenység.

 

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

 

 1. Kulturális alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program kulturális célú tevékenységeinek támogatása

Kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség kulturális törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 

 • kulturális tevékenységet végző intézmények és szervezetek, ideértve a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat, színházakat, szórakoztató intézményeket, azon intézményeket, melyek tevékenységükkel művelődési, szórakozási lehetőséget biztosítanak, továbbá
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a kulturális tevékenység.

 

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

 

 • Egyházi alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program egyházi célú tevékenységeinek támogatása

Egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösség egyházi/hitéleti törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 

 • egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

 

 1. Sport alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program sport célú tevékenységeinek támogatása

Sporttevékenységet végző intézmények és szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés támogatása;
 • a magyar közösség sporttevékenységét szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 

 • sporttevékenységet végző intézmények, szervezetek, amelyek létesítő okiratában szerepel sporttal kapcsolatos tevékenység.

 

Az állami és önkormányzati fenntartású intézmények csak beruházási és fejlesztési célú támogatásra nyújthatnak be pályázatot, működési költségek támogatására nem nyújthatnak be pályázatot.

 1. Ifjúsági, cserkész- és közösségi alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységeinek támogatása

Az ifjúsági, cserkész- és közösségi célú tevékenységet végző intézmények, szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek);
 • infrastrukturális fejlesztés, eszközbeszerzés;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • a magyar közösségi törekvéseket szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás támogatása;
 • szakmai kiadványok támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.1. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • ifjúsági, illetve cserkészszervezetek, amelyek létesítő okirata szerinti tevékenységük alapján a 15–35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel, vagy tevékenységüknek célcsoportját jellemzően a 15–35 életév közötti személyek jelentik;
 • minden olyan szervezet, amelynek létesítő okiratában szerepel a cserkész tevékenység (kivéve: diákönkormányzatok és hallgatói önkormányzatok);
 • közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló intézmény, szervezet, amely az I–IV. alprogramban meghatározott feltételeknek nem felel meg.

 

 1. Diaszpóra alprogram

 

A támogatás célja: A Nemzeti Újrakezdés Program diaszpórában megvalósuló tevékenységeinek támogatása

 1. 1. A diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:
 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.
 1. 2. A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzésének támogatása, ezen belül:
 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
 • szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
 • oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
 • oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak köre a pályázati kiírás 5.2. pontjában meghatározott feltételekkel:

 • a diaszpórában működő civil szervezetek (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezeteket is), egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények.

 

Az egyes alprogramok keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amely alól kivételt képez a VI. Diaszpóra alprogram.

 

A VI. pont szerinti alprogram keretében a cserkészcsapatokat és/vagy hétvégi magyar iskolákat fenntartó szervezetek maximum három, de intézményenként csak egy pályázatot nyújthatnak be, azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.

 

Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2021. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság 3/2021. (01.27.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézménynek minősül. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek az egyes alprogramok keretében benyújthatnak pályázatot.

 

 1. Támogatható kiadások

 

A pályázat keretében kizárólag a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2021. január 1. és 2021. december 31. között — keletkezett költségek számolhatóak el a 2021. évi általános útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

 • Elszámolható költségek

 

 • bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
 • anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
 • fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
 • étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
 • közüzemi díjak;
 • bérleti díjak;
 • karbantartási és javítási szolgáltatások;
 • utazással, kiküldetéssel, szállítással összefüggő költségek;
 • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
 • banki költségek;
 • szállásköltség;
 • reprezentációs költségek;
 • média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
 • buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
 • könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
 • szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
 • kéziratkészítés költsége;
 • épület, építmény építése;
 • ingatlan felújítása;
 • ingatlan vásárlása;
 • új gépjármű beszerzése;
 • használt gépjármű beszerzése;
 • eszközök vásárlása, előállítása;
 • mobiltelefon vásárlása;
 • ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.

 

 1. Nem támogatható kiadások
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb. kivéve: üzemanyag);
 • késedelmi kamat, bírság;
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
 • pályázatírás költségei;
 • a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
 • ösztöndíjak.

 

 1. A pályázat benyújtásának feltételei

 

5.1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az I–V. pont szerinti alprogramok keretében pályázatot nyújthat be a 2018. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ukrajnai (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) székhelyű:

 • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen felhívás céljával;
 • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

5.2. A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a VI. pont szerinti alprogram keretében pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző:

 • bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is;
 • egyházi jogi személy.

Jelen pályázati kiírás tekintetében civil szervezetnek minősül:

 

 • az egyesület, kivéve a pártot, a szakszervezetet és a kölcsönös biztosító egyesületet;
 • az alapítvány, kivéve a pártalapítványt és a szakszervezeti alapítványt;
 • minden olyan egyéb civil szervezet, amely nem minősül alapítványnak, vagy egyesületnek, de az adott ország törvényei szerint civil szervezetként került bejegyzésre.

 

5.3. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot

 • politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
 • gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
 • egyéni vállalkozó;
 • azon pályázó, amely az adott pályázat közzétételét megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatás igénylése vagy a támogatással kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel;
 • a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
 • azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási eljárás van folyamatban;
 • azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 • azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

 1. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

 

6.1. A teljes támogatási keretösszeg 1.500.000.000,- Ft

6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 300.000,- Ft – 5.000.000,- Ft

6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

6.7. Amennyiben a pályázót a projekt/program megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

 

 1. A pályázatra vonatkozó határidők

 

 • Megvalósítási időszak: 2021. január 1 – 2021. december 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2021. április 15.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 14. 12.00 óra (közép-európai idő szerint).
 • A pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2022. január 30-ig szükséges a beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

 

 1. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

 

 • Pályázati adatlap és mellékletei

 

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni.

 

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

 • Általános nyilatkozat

 

 

Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papír alapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

 

Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 8.4. pont szerinti aláírás igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

 • Létesítő okirat

 

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabályának, alapító okiratának (egyéb létesítő okiratának) vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 

 • Aláírás igazolás

 

 

 • Működési igazolás

 

A pályázó 30 napnál nem régebbi, hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

 

 

 • Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

 

 

Az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában székhellyel rendelkező szervezetek esetében a banki igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az alábbiakat:

Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező kedvezményezettek esetében:

 • Kedvezményezett neve (angolul)
 • Külföldi bank neve, címe
 • Számlaszáma az alábbiak szerint:
  • routing number
  • account number

 

Kanadai székhellyel rendelkező kedvezményezettek esetében:

 • Kedvezményezett neve (az ország nyelvén)
 • Külföldi bank neve, címe
 • Számlaszáma az alábbiak szerint:
  • routing number
  • account number + a 3 karaktert tartalmazó számkód (amely csak Kanadában fordul elő és elengedhetetlen a nemzetközi utaláshoz (pl: 001 vagy 003)

 

 • Ingatlan dokumentumai

 

Ingatlan beruházás (felújítás) esetén az ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartás szerinti tulajdoni lap, valamint – ha nem a pályázó a kizárólagos tulajdonos, akkor — a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés feltöltése szükséges.

Ha nem az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonosa a pályázó, akkor az ingatlan hasznosítására vagy használatára vonatkozó (bérleti vagy más) szerződés másolatát kérjük feltölteni.

A támogatói okirat kiadásának feltétele az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapjának benyújtása.

 

 • Adószám igazolás

 

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

 

 • Együttműködési megállapodás

 

A VI. pont szerinti alprogram esetében a pályázatot benyújtó fenntartó szervezetnek szükséges feltöltenie az intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a NIR-be. Erre vonatkozóan a pályázat kiírója nem szab meg formai követelményt.

 

 

 

 

 • Adatváltozatlansági nyilatkozat

 

Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

 • általános nyilatkozat,
 • működési igazolás,
 • adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy
 1. a létesítő okiratban,
 2. az aláírás igazolásban,
 3. az adószám igazolásban
 4. a fizetési számlaszám igazolásban

foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

 

Az a)-d) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

 

 

 1. Hiánypótlás

 

Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

 1. A pályázat érvénytelensége

 

 

 • a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 • a pályázó nem tartozik a pályázat benyújtására jogosultak körbe;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 • a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai

 

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

 

 • Tartalmi értékelés szempontjai

 

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják.
 • A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázott program/projekt a szórványmagyarság magyar nemzeti azonosságtudatának megőrzését, erősítését szolgálja.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

 • Pénzügyi értékelési szempontok

 

 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

 1. Támogatási jogviszony létrejötte

 

 

A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja.

 

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettséget, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást a támogatói okirat, a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Általános útmutató tartalmazzák.

 

Azon pályázó részére, amely a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget a döntésről szóló értesítés megküldését követő 60 napon belül, abban az esetben a támogatási döntés hatályát veszti.

 

 1. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

 

Ha a kedvezményezett a támogatást a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megsérti, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

 1. A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke alapján – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató Kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése értelmében a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a Kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

 

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény[1] (a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja alapján a kultúrához és a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek megszervezhetők nem kereskedelmi módon is, így e tevékenységek egyes esetekben nem gazdasági jellegűek. A Bizottság úgy véli, hogy a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, ami nem gazdasági jellegű. Hasonlóképpen az, hogy egy kulturális intézmény látogatóinak vagy a nagyközönség számára nyitott kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység résztvevőinek pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük, amely a valódi költségeknek csupán kevesebb, mint felét fedezi, nem változtat az említett tevékenység nem gazdasági jellegén, mivel nem tekinthető a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. Ezért esetükben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni.

 

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti.

 

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül azáltal, hogy a támogatást gazdasági tevékenységhez igénylik, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre.

Általános csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]

Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással Kedvezményezett tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.

A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

A kedvezményezett kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

 

A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:

 1. a) a 104/2000/EK tanácsi  rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás;
 2. b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása;
 3. c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
 4. ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
 5. cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
 6. d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
 7. e)  az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
 8. f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító  járművek   megvásárlására (3. cikk [2] bekezdés 2. albekezdés).

 

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a)-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése –, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

Az általános csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A kedvezményezett köteles a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a megvalósítás végét követő 10 évig megőrizni, és az Alapkezelő vagy az arra jogszabály alapján felhatalmazott más szerv ilyen irányú felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 1. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

 

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, a hatarontulipalyazatok@bgazrt.hu e-mail címen, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános útmutatóban találhatóak.

[1] HL C 262/9., 2016. 07. 19. , 1. o.

Kapcsolodó cikkek