A Kálvin Zsinat egyházkerület 80. gyűlése – elköteleződés az isten és a magyar közösség szolgálatában - Külhoni Magyarok
Magyarok a diaszpórában

A Kálvin Zsinat egyházkerület 80. gyűlése – elköteleződés az isten és a magyar közösség szolgálatában

Elismerés, a közösség megbecsüléséről tesz tanúbizonyságot, amikor egy egyházi méltóságot lelkesen támogatnak a pozíció további betöltésére. Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök úr volt a Bocskai Rádió interjúalanya, aki az elkövetkezendő négy évben a testület élén áll majd. A Kálvin Zsinat Egyházkerület 80. gyűlésének programjáról és részleteiről is a püspök urat kérdeztük.

2020. júniusában – a pandémiás időszak kellős közepén – törölni kényszerültek a gyűlést, viszont idén augusztus 31. és szeptember 2. között már személyesen találkozhattak a gyülekezetek delegáltjai. Nagy mérföldkő a nyolc évtized úgy az egyházkerület, mint külön-külön a gyülekezetek életében. Húsz kis közösség harminc képviselője vett részt a hivatalos szinóduson.

A főbb napirendi pontok között szerepelt a főbb tisztségviselők kijelölése és az amerikai reformátusság jövőjének elemzése. A püspök, püspökhelyettes, zsinati pénztáros, zsinati főjegyző és a zsinatpresbiter megválasztása volt a néhány napnak a legmeghatározóbb és legfontosabb momentuma. Az egyházkerületek aktuális problémáiról folytatott eszmecsere rendkívül gyümölcsözően alakult. A konklúziók egyike, hogy rendkívül fontos a lelkipásztori jelenlét az összes gyülekezet életében. A dinamikusan fejlődő, aktív közösségi és lelki élet alapfeltétele az állandó lelkészi szolgálat, ami sajnos több diaszpórabeli gyülekezetnél nem áll rendelkezésre. Az új egyházkerületi tanács tagjaival az elkövetkezendő négyéves turnusban közösen próbálnak majd megoldást találni a kialakult helyzetre. A magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának további támogatásával, valamint az anyaországban működő Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalával karöltve törekedni fognak a református egyház épülését szolgálni az Egyesült Államokban.

Nagy öröm volt a gyűlés tagjai számára, hogy a 2019. október 13-án alakult a Buffalói Magyar Református Egyházat most a zsinat tagjai között üdvözölhették, és hivatalosan is az egyházkerület részévé avatták. A lelkipásztor, Nt. Burján Tamás, illetve Tarnói Éva főgondnokasszony képviselte a híveket.

Ft. Dr. Krasznai Csaba püspök urat a szinódus további támogatásáról biztosította, és a korábbi évek szolgálatára alapozva bizalmat szavaztak neki. Nt. Bodor Péter Pál, a sarasotai reformátusok lelkipásztora a püspökhelyettes teendőit is látja el a jövőben. Nt. Király Tibor a zsinat pénztárosaként fog működni, ő egyben a Fairfield-i Református Gyülekezet vezetője. Főjegyző a jelenleg szolgálatot nem teljesítő, de állományba vett Nt. Tóth Viktor lett, korábban a Los Angelesben működött. Presbiternek a clevelandi Első Magyar Református Egyház jelenlegi főgondnokát, Dr. Ladányi Albertet választották meg a jelenlévők.

„Hálás a szívünk, hogy bár szét vagyunk szórva, de mégis egyek vagyunk.” –  Ft. Dr. Krasznai Csaba büszke arra, hogy már több mint 500 éve létezik a református egyház a világban, és külön megtiszteltetésnek érzi, hogy szolgálatával a magyarságot képviselheti az Egyesült Államokban. Floridától Ohióig, Connecticuttól a nyugati píartig összeköti a gyülekezeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit, és a református hagyományokhoz való ragaszkodás. Nem csak vallási életre helyeznek hangsúlyt, hanem a magyar nyelv megmaradására, a kulturális élet jelenlétére is.

Vannak magyarországi és erdélyi jelentkezők, akik szívesen vállalnák a lelkipásztori kötelezettséget a diaszpórában. Utóbbi térségben is jelen van a lelkészhiány, de az Első Magyar Református Egyház és az Amerikai Magyar Református Egyház már két-három segítő személyért is nagyon hálás lenne. Krasznai püspök úr személyesen – egy hat hónaptól egy évig terjedő – mentorprogramot biztosítana az érkező tiszteletesnek, hogy könnyebben beilleszkedjen az ismeretlen közegbe, és otthonos érzéssel települjön majd át kijelölt állomáshelyére. Az ökumenikus tevékenység is a zsinat kitűzött céljai között szerepel: „Nincs idő a különbségek keresésére, a közös erőt összeszedve és összevonva együtt kell, hogy megoldásokat keressünk, hogy gyülekezeteinket tudjuk építeni Isten segítségével.”

„Az Úristen megszólítja az embert, aki igent mond rá.” – Nt. Bodor Péter Pál, újonnan kinevezett segédpüspök már fiatal korában igent mondott az Isten hívására azzal, hogy elvégezte a teológiát és elindult a pályán. A floridai lelkész nem fél a tehertől, hogy az igehirdetésen túl ezek után az egyházépítéssel is foglalkoznia kell majd. A nagy generációváltásnak és a digitális világ térhódításának tulajdonítja azokat a népességi tendenciákat, amelyek végbe mennek Florida államban akár az egyházi, akár a világi szintéren. Az amerikai fiatalok a déli államokat választják, és a Kárpát-medencéból kivándorlók is főleg itt összpontosulnak. Ők már nem politikai menekültek, a gazdasági jólét érdekében emigrálnak. „Az új módszerekkel kell ugyanazt a hitet, szeretetet, és a magyar öntudatot oda szolgálni nekik.”- Segédpüspök úr szeme előtt lebeg az a cél, hogy a Florida nyugati részében működő missziós szolgálatot, teljes idejű lelkészi szolgálat váltsa fel. A hitélet és a magyar megmaradás összefonódása a diaszpórában egy természetes folyamat. Nt. Bodor Péter Pál az identitás elmélyítését és a közösség stabilitását a magyar gyerekeken keresztül érné el, hiszen bennük a jövő. „A mennyei állampolgárságot hirdetem, a keresztséget.” – csodálatos zárszó volt ez a segédpüspök úrtól.

Kérjük olvasóinkat, hogy imádkozzanak a reformátusság áldásos jövőjéért! Adja az Úr, hogy a magyar jövő útjába gördülő akadályokat közös erővel és imával elháríthassák, és fényes jövőt építhessenek gyermekeinknek.

Dorgay Zsófia, Bocskai Rádió

Kapcsolodó cikkek

  • Fehér Rózsa Bál Sydneyben

    Amióta magyarok laknak Sydneyben, időközönként megrendezik a Fehér Rózsa Bált, ami a magyar közösség fiatal felnőtt tagjait hivatott bemutatni