Határtalanul! program PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - Külhoni Magyarok
Határtalanul Pályázatok

Határtalanul! program PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban

 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.),
 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 a szakképzésről szóló 2019. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.),
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
 az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet,
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
 a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet,
 a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

2. A pályázat tartalmi követelményei
2.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan – legalább két éjszakás – tanulmányi kirándulás támogatható,
a) amelyet
aa) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, magyarországi székhelyű általános iskola,
ab) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti, magyarországi székhelyű, hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium, vagy
ac) az Nkt. 7. § (2) bekezdése vagy az Szkt. 18. §-a szerinti, az általános iskola feladatait is ellátó, magyarországi székhelyű többcélú köznevelési intézmény vagy többcélú szakképző intézmény
[az aa)–ac) alpont a továbbiakban együtt: oktatási intézmény] szervez,
b) amelyen a 2020/2021. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő oktatási intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő oktatási intézmény 3. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti képzésben résztvevő legalább 10 olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll és
c) amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország (a továbbiakban: célország) magyarlakta területeire irányul.

2.2. Pályázatot nyújthat be
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény
[az a) és b) alpont a továbbiakban együtt: pályázó].

2.3. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás akkor támogatható, ha ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaznak. Ebben az esetben
a) a pályázatban meg kell jelölni a tanulmányi kiránduláson részt vevő oktatási intézményeket, és annak megvalósítására együttműködési megállapodást kell kötni, valamint, ha a megvalósításban részt vevő
aa) nem az állam által fenntartott oktatási intézmény, a pályázatban ki kell jelölni a programot szervező (kapcsolattartó) pályázó oktatási intézményt, minden további oktatási intézmény a pályázatban közreműködő pályázóként szerepel,
ab) oktatási intézmények nem azonos állami pályázó alá tartoznak, a pályázatot – az állami pályázók megállapodása szerint – egy állami pályázó nyújtja be, minden további állami pályázó közreműködő pályázóként szerepel,
b) a tanulói jogviszony a pályázatban megjelölt valamely oktatási intézménnyel kell, hogy fennálljon.

2.4. A tanulmányi kirándulás lebonyolítására a következő három szakaszban kerülhet sor:
a) előkészítő szakasz (2.5. pont),
b) tanulmányi kirándulás (2.6. pont) és
c) értékelő és közzétételi szakasz (2.7. pont).

2.5. Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez.
A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
 a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai,
 a célország, illetve települések magyarságának története, jelene,
 a célországban élő összlakosság etnikai összetétele,
 a tanulmányi kirándulás részletes programja,
 a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai,
 a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely az alábbi linken elérhető.

2.6. A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egy programelemnek minősül az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Tartalmi szempontból programelemnek minősülnek azok a tevékenységek, amelyek a célország magyarlakta területén kerülnek megvalósításra és elősegítik a pályázat céljának megvalósulását az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni):
 közvetlenül kapcsolódnak a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata, matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, Bólyán, növénygyűjtemények készítése, részvétel a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túli rendezvényein),
 oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény meglátogatása, működésének megismerése, tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján, november 3-án, gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése),
 kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján, képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása).

2.7. Az értékelő szakasz a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a visszaérkezés napját követően a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki.

A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
 a célország magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése,
 a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése,
 a tanulmányi kirándulás programjának értékelése, az eredmények, tapasztalatok megfogalmazása,
 a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek összegzése.
A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó vállalja, hogy
 a tanulmányi kirándulást népszerűsítő grafikai és szöveges hirdetést (banner) honlapjának vagy – saját honlap hiányában – fenntartója honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen,
 a tanulmányi kirándulásról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján vagy – saját honlap hiányában – fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó – állami pályázó esetében az oktatási intézmény – nem rendelkezik honlappal, a beszámolót a fenntartó – állami pályázó esetében a pályázó – honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).
2.8. Az egyes szakaszokon belüli fakultatív tevékenységekre ajánlásokat, jó gyakorlatokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 31.

További részletekért kattintson ide.

Kapcsolodó cikkek

  • 2024. évi Együttműködő Nemzet Program

    Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás   A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából