A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra - Külhoni Magyarok
általános Erdély Felvidék Hírek Horvátország Magyarország Muravidék Pályázatok Petőfi Sándor Program Programok Vajdaság

A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A Miniszterelnökség 2022/2023. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra

A Miniszterelnök általános helyettese, mint a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja, a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § a) pontja alapján a Kárpát-medence szórvány magyarságát segítő Petőfi Sándor Program keretében pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

A Nemzeti Ügyek Kormánya elkötelezett az iránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a szórvány tekintetében is megvalósítsa. Ezen szándéka által vezérelve, a Magyar Állandó Értekezlet kérését meghallgatva indította útjára a Petőfi Sándor Programot, amely iránt a pandémia ideje alatt is folyamatos igény mutatkozott a fogadószervezetek részéről annak érdekében, hogy az ösztöndíjasok jelenléte segítséget nyújtson a szórványban élő magyar közösségek számára.
Célunk az, hogy a megkezdett munka folytatása által megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és tevékenysége által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság szórvány közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitásának megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki. A Program további célja, hogy az ösztöndíjasok által a külhoni magyar közösségek számára egy folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget, valamint elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a közigazgatás nemzetpolitikai tevékenysége iránt elkötelezett szakember-utánpótlást biztosítson.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

2. Értelmező rendelkezések

– pályázati szakasz: a Program azon időszaka, amelyben a pályázóknak lehetőségük van pályázataik benyújtására, amelynek során a pályázók meghallgatása történik, és sor kerül a nyertes pályázók személyének kiválasztására;
– magyarországi programszakasz: a Program azon időszaka, amikor a nyertes pályázó (a továbbiakban: Ösztöndíjas) Magyarországon teljesíti a szerződésből fakadó kötelezettségeit, azaz a külhoni programszakaszt megelőző felkészülési időszakot, mely magában foglalja az oktatási szakaszt is, valamint a külföldi programszakaszt követő záró szakaszt, amelynek keretében beszámolási kötelezettségének eleget tesz;
– oktatási szakasz: a magyarországi programszakasz külhoni programszakaszt megelőző azon időszaka, amikor az Ösztöndíjas a meghatározott tematika szerinti felkészítő oktatáson vesz részt, melynek célja a nemzetpolitikai és a szórvánnyal kapcsolatos ismeretanyag és az ösztöndíjas tevékenység ellátásával kapcsolatos gyakorlati készségek elsajátítása;
– külhoni programszakasz: a Program azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a célországban, a fogadószervezettel és a mentorral együttműködve végzi a Program célja szerinti tevékenységét;
– záró szakasz: a magyarországi programszakasz azon időszaka, melyben az Ösztöndíjas a külhoni programszakasz alatt végzett tevékenységéről beszámol;
– mentor: az erre a feladatra kijelölt természetes személy, aki a külhoni programszakasz időtartama alatt az Ösztöndíjas munkáját koordinálja, segíti, felügyeli, értékeli;
fogadószervezet: azon Kárpát-medencei szórványban található magyar szervezet (közösség, kultúregyesület, ifjúsági és gyermekfoglalkoztatást végző szervezet, magyar ház, cserkészcsapat, stb.), amely a Petőfi Sándor Programban történő részvételre jelentkezik és amely szervezet keretében az Ösztöndíjas részt vesz a szórvány közösségeinek értékőrző munkájában, erősíti a szórvány tagjainak Magyarországhoz való kötődését és végzi a közösségépítő tevékenységét a külföldi programszakasz alatt.
– pályázó: azon természetes személy, aki a 4. pontban foglalt feltételeknek megfelel, valamint cserkész, hagyományőrző, oktatói, nevelői továbbá egyéb közösségszervezői tevékenységet végez, és pályázatot nyújt be a Petőfi Sándor Programban történő részvételre.

3. A pályázat tárgya

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében az alábbi tematikus feladatkörök ellátására hirdet pályázatot:
– Cserkésztevékenység
– Hagyományőrzés (népzene, néptánc, népi kézművesség, népi ének, népi játékok, stb.)
– Oktatói és nevelői munka (magyar nyelvoktatás, gyermekfoglalkozások tartása, gyermekotthoni nevelői tevékenység stb.)
– Közösségi, sport, média és kulturális tevékenység ellátása (kultúra- és rendezvényszervezés, marketing és adminisztratív feladatok ellátása, webszerkesztés, pályázatírás, kommunikáció és médiatevékenység, kiadványszerkesztés, könyvtárrendezés és hagyatékgondozás).

A Program a 2022/2023 évben legfeljebb 50 fő részére nyújt ösztöndíjat a 2022. augusztus hónap és 2023. június hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program kezdete a pályázati felhívás hivatalos megjelenésének napja. A pályázati szakasz lezárását – azaz az Ösztöndíjasok kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra az Ösztöndíjasokkal létesítendő ösztöndíjas szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, amely a szerződésben kerül rögzítésre, egyéni jelleggel.

A Program 2022. év augusztusától 2023. év június végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külhoni magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2022. szeptember 15. és 2023. június 15. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2022 szeptemberében megvalósuló felkészülési időszakból, melynek részét képezi 2022 szeptemberében az oktatási szakasz; másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból (2023. június hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

4. A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár,
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) cserkész, hagyományőrző, oktató, nevelő, valamint egyéb közösségszervező tevékenysé-gekben aktívan vesz részt, melyet a jelen programra szóló, szakmai ajánlásokkal igazol,
f) magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvé-nek legalább társalgási szintű ismerete,
g) vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magya-rország területére visszatér, a magyarországi záró szakaszának idején Magyarország területén tartózkodik és a Program záró konferenciáján részt vesz, valamint annak keretében beszámol ösztöndíjas tevékenységéről.

Az a pályázó, aki korábban a Kőrösi Csoma Sándor és/vagy Petőfi Sándor Programokon ösztöndíjasként részt vett, úgy az első nyertes pályázatát követő 5 éven belül a Programra legfeljebb még kettő alkalommal nyújthat be pályázatot és ugyanazon célország ismételten megjelölésre kerülhet.

5. A pályázat megvalósítási paraméterei

A pályázat benyújtása: 2022. június 15. . napjától 2022. július 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2022. július 15. napjától – 2022. augusztus 5. napjáig.

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 15. – 2023. június 15.
– A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2022. szeptember 15. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.
– A 9 hónapig tartó külhoni programszakasz záró határideje 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. júniusi 25. napja.
– Amennyiben az Ösztöndíjas 2022. szeptember 15-én nem tudja megkezdeni a külhoni programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hóna-pig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külhoni programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2023. június 15. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2023. június 25. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a szerződésben megjelölt célország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:
– Horvátország,
– Románia,
– Szerbia,
– Szlovákia,
– Szlovénia,

6. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása a pályázók és a fogadószervezetek részéről is elektronikus úton történik. A pályázati dokumentációt elektronikusan egy példányban kell benyújtani a www.kulhonimagyarok.hu valamint a www.petofiprogram.hu honlapokról elérhető, online pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, valamint a 9. pontban megjelölt valamennyi melléklet csatolásával.

7. A pályázat benyújtási határideje

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció elektronikus úton történő leadásnak a napja.

Kizárólag magyar idő szerint 2022. július 15. 23:59-ig elektronikus úton benyújtott, hiánytalan pályázatokat áll módunkban befogadni.

8. Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

Külhoni programszakasz: bruttó 400.000,- Ft/hó, de figyelemmel a tört hónap esetén számított ösztöndíj összegére, ettől eltérő lehet.

Tört hónap esetén az ösztöndíj naptári napok után kerül kifizetésre, az osztószám minden esetben a tárgyhónap napjainak száma.

A magyarországi programszakaszok idejére az ösztöndíjast ösztöndíj nem illeti meg.

Az Ösztöndíjasok ösztöndíját a Miniszterelnökség havonta forintban, átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség.
Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget (pl. utazási, lakhatási, stb. költségek, az Ösztöndíjasnak az ösztöndíjas jogviszony tartalma alatt létesített egyéb jogviszonyból származó költsége, jövedelme) nem térít meg az Ösztöndíjasok részére.
A Program megvalósításának pénzügyi fedezete a Miniszterelnökség költségvetésében rendelkezésre áll.

9. A pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása mind a pályázók, mind a fogadószervezetek esetén elektronikus formában történik az elektronikus pályázati felület hiánytalan kitöltésével, mely elérhető a www.kulhonimagyarok.hu valamint a www.petofiprogram.hu oldalakon keresztül.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai szkennelt formában:
a) számítógéppel írt, strukturált szakmai önéletrajz
b) motivációs levél 1 oldal terjedelemben;
c) közép- vagy felsőfokú végzettséget, a 3. pontban meghatározott a négy feladatkörhöz tartozó iskolai végzettséget igazoló dokumentum, vagy folyamatban lévő tanulmányok esetén tanulói/hallgatói jogviszony igazolása egyszerű másolatban;
d) amennyiben a pályázó rendelkezik vele, úgy az angol, illetve a célország nyelvének ismeretét igazoló bizonyítvány és/vagy a nyelvismeret meglétének alátámasztására szolgáló egyéb dokumentum;
e) a 2022. évi Petőfi Sándor Programra szóló, a 3. pontban meghatározott négy feladatkör alapján megjelölt cserkész, hagyományőrző, oktatási és/vagy egyéb általános szervezői tevékenységben való jártasságra, illetve egyéb kiemelt szaktudásra vonatkozó 2 db ajánlás.

A pályázati dokumentáció kötelezően benyújtandó dokumentumai közül semmilyen esetben nincs lehetőség hiánypótlásra.

10. A pályázat érvényessége

A pályázat érvénytelen, illetve annak azonnali elutasítására kerül sor, ha:
a) a pályázó a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be;
b) a pályázó a pályázatot a felhívásban szereplő benyújtási határidőn túl nyújtotta be;
c) a pályázó hiányosan nyújtotta be a 9. pontban felsorolt dokumentumokat;
d) a pályázó a pályázatát nem a megfelelő internetes felületen keresztül nyújtotta be;

11. A pályázatok elbírálása

11.1. Tartalmi értékelés szempontjai

A pályázó megfelel a pályázati felhívásban megjelölt célnak és feltételeknek, ha a 9. pont e) alpontja szerinti ajánlásokkal igazoltan, motivációs levélben alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a Kárpát-medence szórvány magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése érdekében továbbá az általa megjelölt tevékenységi körben szakmai tapasztalattal rendelkezik..

A pályázat értékelése az alábbi szempontok szerint zajlik:
– elkötelezettség a szórvány magyar közösségek szellemi gyarapodása, identitásának erősítése iránt,
– magyar közösségben megvalósított hagyományőrző tevékenység,
– magyar közösségben megvalósított közösségépítő tevékenység,
– olyan tárgyi tudás, szakmai tapasztalat megléte, amely elősegíti a szórvány magyar közösségeinek szellemi gyarapodását.

A Korm. rendelet 3. § b) pontja alapján létrehozott kiválasztási bizottság (a továbbiakban: Bizottság) – a fent meghatározott szempontok figyelembevételével kiválasztott pályázót – egy alkalommal, interjú keretében hallgatja meg.

Az interjú során előre meghatározott és célzott kérdésekkel bizonyos, a közösségi és kulturális élet szervezésével, a megjelölt speciális tárgyi tudással, szakmai tapasztalattal kapcsolatos kompetencia meglététének vizsgálata zajlik.

1.) A kiválasztás során a Bizottság az Ösztöndíjas részéről az alábbi szempontokat veszi figyelembe:
– motiváció;
– felelősségtudat, megbízhatóság;
– etikus magatartás;
– alkalmazkodókészség, szabálykövetés, rugalmasság;
– együttműködés;
– problémamegoldás;
– kommunikáció;
– viselkedéskultúra;

2.) Az interjú során történő általános és szakmai ismeretek vizsgálata:
– közéleti tájékozottság, általános nemzetpolitikai ismeretek mérése egy előzetesen összeállított kérdéssor alapján történik, melynek keretében minden jelöltnek lega-lább 5 kérdésre kell válaszolni,
– a megjelölt cserkész, hagyományőrző, oktatói, nevelői, egyéb közösségszervezői tevékenységnek megfelelő szakmai ismeretek vizsgálata,
– a pályázó által feltüntetett nyelvtudás szintjének vizsgálata.

Az interjúra történő felkészülést segítő kérdéssor és dokumentumok elérhetőek a www.kulhonimagyarok.hu, valamint a www.petofiprogram.hu honlapokon.

11.2. Döntés a pályázatokról

A Miniszterelnökség a döntésről minden pályázót az elektronikus pályázati felületen megjelölt elektronikus levélcímen legkésőbb 2022. augusztus 19. napjáig értesít.
Az ösztöndíjas jogviszony létrejöttének feltétele, hogy a pályázó a célterületet elfogadja és arról a Miniszterelnökséget a 13. pontban szereplő elérhetőségen 2022. augusztus 23. napjáig értesítse.

12. Szerződéskötés

Az Ösztöndíjasokkal a Miniszterelnökség köt szerződést. A létrejövő szerződés tartalmazza az Ösztöndíjas és a Miniszterelnökség jogviszonyára irányadó szabályokat, összhangban a jelen pályázati felhívással, a Korm. rendelettel, és a Programszabályzat a Petőfi Sándor Program megvalósításához c. dokumentummal.

Sikeres pályázat esetén a szerződéskötés feltétele:
a) a személyazonosító igazolvány egyszerű másolatának, vagy honosítási okirat egyszerű másolatának,
b) ha a célország nem a schengeni egyezmény tagállama, akkor a nyertes pályázó útlevelének másolata, vagy amennyiben a nyertes pályázó nem rendelkezik útlevéllel, akkor az annak igényléséről szóló hivatalos igazolás egyszerű másolatának, valamint
c) 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványnak
a benyújtása.

13. Elérhetőség

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet munkaidőben:
Elektronikus elérhetőség: psp@me.gov.hu;
Telefonos elérhetőség: +36 (1) 795-9363

A pályázati felhívásokat itt tudja letölteni:
2022/2023. évi pályázati felhívása a Petőfi Sándor Program ösztöndíjra (pdf)
2022/2023. évi pályázati felhívása a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjra az északi félteke országaiban (pdf)

A pályázati adatlapokat a megfelelő gombra kattintva tudja kitölteni:

PÁLYÁZATI ADATLAP A 2022/23. ÉVI ÉSZAKI FÉLTEKÉN MEGVALÓSULÓ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR PROGRAMRA ÉS A PETŐFI SÁNDOR PROGRAMRA JELENTKEZŐ ÖSZTÖNDÍJASOK SZÁMÁRA
ADATLAP A 2022/23. ÉVI PETŐFI SÁNDOR PROGRAMBA JELENTKEZŐ FOGADÓSZERVEZETEK SZÁMÁRA
ADATLAP A 2022/2023. ÉVI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR PROGRAMBA JELENTKEZŐ FOGADÓSZERVEZETEK SZÁMÁRA

Kapcsolodó cikkek