2024. évi Együttműködő Nemzet Diaszpóra Program - Külhoni Magyarok
általános Hírek Pályázatok

2024. évi Együttműködő Nemzet Diaszpóra Program

A diaszpórában található magyar szervezetek, magyar nyelvű oktatást és cserkésztevékenységet végző szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2024. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázati kiírás célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A pályázati kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

 

2. A pályázat keretében támogatható diaszpóra szervezetek és célok

 A diaszpórában működő, hazai joga szerint nyilvántartásba vett civil szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények, valamint hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák, cserkészcsapatok működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek és programjainak, rendezvényeinek támogatására nyújtható be pályázat (egy pályázat keretében több pályázati cél is megvalósítható), ezen belül:

 • működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek);
 • a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása;
 • infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása;
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása;
 • magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla) létrehozásának támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • magyar nyelvű oktatási-nevelési programok támogatása;
 • konferenciák, tanulmányi versenyek és tematikus táborok támogatása;
 • kulturális és hagyományőrző programok, rendezvények, fesztiválok támogatása;
 • amatőr és hivatásos színházi, zenei és táncprodukciók támogatása;
 • képzőművészeti és tematikus kiállítások támogatása;
 • könyvvásár;
 • kézműves foglalkozások, gyermekfoglalkozások megvalósításának támogatása;
 • hitéleti, közösségi és szociális programok támogatása;
 • egyházi programok és rendezvények megvalósításának támogatása;
 • sportesemények, sportrendezvények, sportfesztiválok támogatása;
 • sport- és egészségmegőrző programok támogatása;
 • sporttáborok, edzőtáborok megvalósításának támogatása;
 • ifjúsági és cserkészközösségek programjainak támogatása, ifjúságot célzó rendezvények megvalósításának támogatása;
 • gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
 • értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása;
 • közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása;
 • oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás támogatása;
 • taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása;
 • cserkész tevékenységhez szükséges eszközök beszerzése;
 • szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása;
 • oktatók béréhez való hozzájárulás támogatása;
 • oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás támogatása;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének támogatása;
 • pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása;
 • a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása;
 • anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás;
 • a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely Kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása;
 • gyermek-, ifjúsági és cserkésztáborok megvalósításának támogatása;
 • tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

 

3. A pályázat benyújtásának feltételei

Jelen pályázati kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. A cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát fenntartó szervezetek esetében szintén egy pályázat nyújtható be azzal, hogy a pályázatban a cserkészcsapatot és/vagy hétvégi magyar iskolát érintő támogatás is beépíthető a pályázatba legfeljebb a támogatási keretösszegig azzal a feltétellel, hogy a fenntartó szervezet vagy az intézmény létesítő okiratából megállapítható a fenntartásra irányuló jogviszony fennállása, vagy a fenntartó szervezet és az intézmény között együttműködési megállapodás jött létre.

Nem nyújthat be pályázatot az, aki a 2024. évben a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 10/2024. (02.26.) számú határozata alapján Nemzeti Jelentőségű Intézményhez kapcsolódó támogatásban részesült. A Nemzeti Jelentőségű Programok megvalósításában közreműködő szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

3.1. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző, 2021. december 31-e előtt bejegyzésre került (hazai joga szerint nyilvántartásba vett):

 • civil szervezet (ideértve az ifjúsági és cserkészszervezetet is), nonprofit gazdasági társaság, valamint egyéb nonprofit szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával;
 • egyházi jogi személy, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye.

3.2. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot

 • politikai párt vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet;
 • gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy;
 • egyéni vállalkozó;
 • azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy jelen pályázati kiírásban meghatározott, a pályázat benyújtására előírt beadási határidő leteltéig nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló lejárt elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
 • az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
 • azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 • azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

4. Támogatható kiadások

 A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2024. március 15. és 2025. március 14. között — keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2024. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Működéssel és beruházással kapcsolatos kiadások:

 • bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések (bruttó bérköltség, személyi megbízási jogviszony bruttó díja, tiszteletdíj, honorárium, munkaadót terhelő járulékok);
 • anyagbeszerzés (irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat beszerzése, előfizetése);
 • fűtő- és tüzelőanyagok beszerzése;
 • étkezéssel, étkeztetéssel összefüggő kiadások;
 • közüzemi díjak;
 • bérleti díjak;
 • karbantartási és javítási szolgáltatások;
 • utazással, kiküldetéssel (napi díj), szállítással összefüggő költségek;
 • kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta);
 • banki költségek;
 • működéssel kapcsolatos adók (kivétel az 5. pontban felsoroltak);
 • szállásköltség;
 • reprezentációs költségek;
 • média- és reklámkiadások, nyomdaköltségek;
 • buszprogram működtetéséhez kapcsolódó költségek (pl. iskolabusz);
 • magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelentetéséhez kapcsolódó költségek;
 • könyvkiadáshoz kapcsolódó költségek;
 • szakmai kiadványokhoz kapcsolódó költségek;
 • honlap létrehozásának és fejlesztésének költségei;
 • kéziratkészítés költsége;
 • épület, építmény építése;
 • ingatlan felújítása;
 • eszközök vásárlása, előállítása;
 • ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, szoftverek vásárlása;
 • képzőművészeti alkotások (szobor, emlékjel, emléktábla létrehozásának támogatása) költségei.

Saját szervezésű programokkal és rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

 • a program, rendezvény megvalósításával közvetlenül összefüggő kiadások;
 • a programhoz, rendezvényhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díjak;
 • a programmal, rendezvénnyel kapcsolatos utazási, szállítási és szállás költségek;
 • a program, rendezvény szervezésével összefüggő étkezési költségek;
 • a program, rendezvény kommunikációjával (reklám, média, nyomda) kapcsolatos költségek;
 • anyagbeszerzési költségek;
 • reprezentációs költségek;
 • a program, rendezvény megvalósításához közvetlenül kapcsolódó eszközbeszerzés.

 

5. Nem támogatható kiadások

 • szociális célú tevékenységek támogatása;
 • új gépjármű beszerzése;
 • használt gépjármű beszerzése;
 • élőállat beszerzése;
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • alkohol, dohányáru;
 • ingatlan vásárlása;
 • késedelmi kamat, bírság;
 • adótartozások, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozások (a továbbiakban együtt: köztartozások);
 • pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
 • visszaigényelhető ÁFA;
 • pályázatírás költségei;
 • a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó szakértői és tanácsadói díjak;
 • ösztöndíjak;
 • pénzbeli adomány.

 

6.  Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

      6.1. A teljes támogatási keretösszeg 500.000.000,- Ft

      6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft – 5.000.000,- Ft

      6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

      6.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

      6.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

      6.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

      6.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

 

7. A pályázatra vonatkozó határidők

      7.1. Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között

      7.2. A pályázati kiírás megjelentetése: 2024. március 4.

      7.3. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.

      7.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

      7.5. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. április 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

 

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

 A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

Pályázati adatlap és mellékletei

 A pályázati adatlapot kizárólag magyar nyelven, elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fájlba foglalva kérjük feltölteni.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

8.1. Általános nyilatkozat

 A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírás igazolás alapján a szervezet nevét is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.

Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papíralapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 8.3. pont szerinti aláírás igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

8.2. Létesítő okirat

 A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabályának, alapító okiratának (egyéb létesítő okiratának) vagy a pályázó székhelye szerinti ország jogszabályaiban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

 8.3. Aláírás igazolás

A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos, vagy külképviselet által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta hitelesített másolata, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek, személyek által kiadott aláírás igazolás. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi aláírás igazolást kell benyújtania, kivéve a 8.8. pont szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

8.4. Működési igazolás

 A pályázó hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az Általános útmutatóban nevesített szervezetek által kiadott igazolás, illetve az adott ország magyar külképviselete által kiállított igazolás, vagy az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi működési igazolást kell benyújtania.

8.5. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

 A pályázónak a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolása, vagy bankszámla kivonata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi, bank által kiállított fizetési számlaszám igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot) kell a NIR-be feltöltenie. A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be.

Az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában székhellyel rendelkező szervezetek esetében a banki igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az alábbiakat:

Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező pályázók esetében:

 • Pályázó neve (angolul)
 • Külföldi bank neve, címe
 • Számlaszáma az alábbiak szerint:
  • routing number
  • account number

Kanadai székhellyel rendelkező pályázók esetében:

 • pályázó neve (az ország nyelvén)
 • Külföldi bank neve, címe
 • Számlaszáma az alábbiak szerint:
  • routing number
  • account number + a 3 karaktert tartalmazó számkód (amely csak Kanadában fordul elő és elengedhetetlen a nemzetközi utaláshoz (pl: 001 vagy 003)

8.6. Adószám igazolás

 A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

8.7. Együttműködési megállapodás

Abban az esetben, ha a pályázat hétvégi magyar iskola, vasárnapi iskola, cserkészcsapat támogatását érinti, akkor a pályázatot benyújtó fenntartó szervezetnek szükséges feltöltenie az intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a NIR-be. Erre vonatkozóan az Alapkezelő nem szab meg formai követelményt.

8.8. Ingatlan dokumentumai

Értéknövelő ingatlan beruházás (kizárólag felújítás) esetén az ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartás szerinti tulajdoni lap, valamint – ha nem a pályázó a kizárólagos tulajdonos, akkor — a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés feltöltése szükséges.

Ha nem az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonosa a pályázó, akkor az ingatlan hasznosítására vagy használatára vonatkozó (bérleti vagy más) szerződés másolatát kérjük feltölteni.

A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot kell benyújtania. Állagmegóvó beruházás esetén nem szükséges a jelen pontban meghatározott dokumentáció benyújtása.

8.9. Adatváltozatlansági nyilatkozat

 Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

 • általános nyilatkozat,
 • adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy
  1. a létesítő okiratban,
  2. az aláírás igazolásban,
  3. a működési igazolásban,
  4. az adószám igazolásban,
  5. a fizetési számlaszám igazolásban

foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

Az a)-e) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának a valódiságáért a pályázó felel.

 

9. Hiánypótlás

 Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 7 naptári nap áll rendelkezésre.

 

10. A pályázat érvénytelensége

 A pályázat érvénytelen, ha:

      10.1. a pályázó nem a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges pályázói körbe tartozik;

      10.2. a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra;

10.3. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;

10.4. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;

10.5. a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;

10.6. a pályázó határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

10.7. a pályázó a jelen pályázati kiírás 3.2. pontja szerint nem nyújthatott be pályázatot.

 

11. A pályázatok elbírálásának szempontjai

 Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a diaszpóra magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják.
 • A pályázott program/projekt országos, regionális vagy helyi jelentőségű.
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
 • A tervezett kiadási költségsorok a program/projekt megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

12. Támogatási jogviszony létrejötte

 A beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bizottság dönt. A pályázók a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása (a továbbiakban: támogatói okirat) alapján biztosítja.

 Az Alapkezelő az Áht. 50/A. §-ában meghatározott biztosítékadási kötelezettségtől a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet 3. § (1b) bekezdése alapján eltekint.

Pénzügyi közreműködő szervezet bevonása esetén – a támogatási összeg kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátásának biztosítékául – a pénzügyi közreműködő szervezet részéről biztosíték nyújtása szükséges az Általános útmutató szerint.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettséget, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást a támogatói okirat, a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és az Általános útmutató tartalmazzák.

Azon pályázó esetén, amely az Alap terhére létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget a döntésről szóló értesítés megküldését követő 60 napon belül, abban az esetben a támogatási döntés hatályát veszti.

 

13. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

Ha a kedvezményezett a támogatást a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megsérti, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

14. A pályázatokra vonatkozó speciális szabályok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke alapján – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató Kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a Kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a kedvezményezett részére nyújtandó támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül azáltal, hogy a támogatást gazdasági tevékenységhez igénylik, akkor a támogatást kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet (a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani és csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre.

Az egy és ugyanazon vállalkozásnak[1] minősülő kedvezményezettek részére az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt általános csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma[2] bármely három év során nem haladhatja meg a 300.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az általános de minimis rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is, amelyek fúzió, felvásárlás és szétválás esetére tartalmaznak további rendelkezéseket.

A kedvezményezettnek az általános de minimis rendelet 7. cikkének (4) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélését megelőző három év (háromszor háromszázhatvanöt nap) során nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.

Az Alapkezelő a kedvezményezettnek az általános de minimis rendelet 7. cikk (4) bekezdésével összhangban igazolást állít ki a támogatás összegéről bruttó támogatási egyenértékben kifejezve, és annak csekély összegű jellegéről, közvetlenül utalva az általános de minimis rendeletre.

A támogatás euró és forint közötti átváltásánál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) támogatás az általános de minimis rendelet 1. cikk (1) bekezdése szerint:

 1. az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott halászati és akvakultúra-termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozásoknak,
 2. az 1379/2013/EU rendelet 5. cikkének a) és b) pontjában meghatározott a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozása és forgalmazása területén működő vállalkozásoknak, amennyiben a támogatás összegét a piacon vásárolt vagy forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg;
 3. a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak,
 4. a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak, a következő esetekben:
  1. amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre;
  2. amennyiben a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás;
 5.  a harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, az értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz;
 6. az importáruval szemben belföldi áru használatához kötött támogatás esetében.

Amennyiben kedvezményezett az általános de minimis rendelet 1. cikke (1) bekezdés a-d) pontokban említett halászati és mezőgazdasági ágazatokban, valamint az általános de minimis rendelet hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, az általános de minimis rendelet szabályait kizárólag ez utóbbi ágazatokban nyújtott támogatásokra kell alkalmazni, feltéve, hogy a kedvezményezett a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése által biztosítja, hogy az általános de minimis rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az általános de minimis rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.

Az általános de minimis rendelet alapján nyújtott támogatás más csekély összegű támogatással a vonatkozó bizottsági rendeletekben foglalt felső támogatási határok közül a legmagasabb felső határig halmozható.[3]

Az általános csekély összegű támogatás halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a halmozás következtében az odaítélt támogatások nem lépik túl bármely csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszámításához az odaítélés idején érvényes referenciarátát[4] kell alkalmazni.

A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizni, és az Alapkezelő ilyen irányú felhívása esetén a kedvezményezett köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

 

15. Kifogás, jogorvoslat

 A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

16. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

 További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, a hatarontulipalyazatok@bgazrt.hu e-mail címen, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános útmutatóban találhatóak.


[1] Az egy és ugyanazon vállalkozásnak az általános de minimis rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozások minősülnek.

[2] A bruttó támogatástartalom az általános de minimis rendelet 4. cikke alapján számolható ki.

[3] Általános csekély összegű támogatás az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági és a 717/2014/EU bizottsági rendelet szerinti halászati csekély összegű támogatással 300.000 eurónak megfelelő forintösszegig, az (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet szerinti közszolgáltatási csekély összegű támogatással 750.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

[4] Az alkalmazandó referenciaráta elérhető itt: https://tvi.kormany.hu/referencia-rata

Kapcsolodó cikkek