2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás - Külhoni Magyarok
általános Hírek Pályázatok

2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati kiírás

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2024. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

 

2. A pályázati kiírás tárgya

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen:

magyarországi helyi (települési, vármegyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között

 1. meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
 2. a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
 3. a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
 4. a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
 5. az anyaországba, vagy a fent megjelölt országokban található külhoni régióba irányuló, magyar-magyar kapcsolatok erősítését szolgáló kirándulások szervezésének támogatása;
 6. új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

 

3. Támogatható kiadások

A pályázat keretében a 2. pont szerinti programok lebonyolításának a megvalósítási időszakban — azaz 2024. március 15. és 2025. március 14. között — keletkezett költségei: a programokhoz közvetlenül kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, személyi kifizetések és azok járulékai, számolhatóak el az Általános útmutató a 2024. évi nemzetpolitikai célú pályázati kiírásokhoz nem természetes személyek részére című dokumentum (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

4. Nem támogatható kiadások

 • a támogatási cél megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó kiadások;
 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • élőállat beszerzés;
 • pályázatírás költségei;
 • beruházások és egyéb – anyagbeszerzésnek nem minősülő – tárgyi eszközök beszerzése;
 • alkohol, dohányáru;
 • késedelmi kamat, bírság;
 • a támogatandó program, rendezvény megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó szolgáltatások, szakértői és tanácsadói díjak;
 • pénzbeli adomány;
 • adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

 

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény figyelembevételével jelen pályázati kiírásra magyarországi székhelyű települési és vármegyei önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be pályázatot.

 

6. Együttműködő határon túli helyhatóság

A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli helyhatósággal együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

 

7. A megvalósítandó programok helyszíne

A támogatott tevékenységeket a 2. pont szerinti programban részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikének területén kell megvalósítani.

 

8. A pályázati kiírás keretében nem nyújthat be pályázatot

 •  azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy jelen pályázati kiírásban meghatározott, a pályázat benyújtására előírt beadási határidő leteltéig nem tett eleget a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) felé fennálló lejárt elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
 • az a pályázó, amely jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően az Alap terhére kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesítette, ide értve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
 • azon pályázó, amely végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
 • azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 • azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

 

9. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

      9.1. A teljes támogatási keretösszeg: 500.000.000,- Ft

      9.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft – 2.000.000,- Ft

      9.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

      9.4. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

      9.5. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

      9.6. A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

      9.7. Amennyiben a pályázót a pályázati cél megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

 

10. A pályázatra vonatkozó határidők

      10.1. Megvalósítási időszak: 2024. március 15. és 2025. március 14. között

      10.2. A pályázati kiírás megjelentetése: 2024. március 4.

      10.3. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2024. március 4.

      10.4. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 3. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).

      10.5. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a támogatottnak a pályázati cél megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2025. április 15-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

 

11. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, mely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

Pályázati adatlap és mellékletei

A pályázati adatlapot elektronikusan a NIR-ben kell kitölteni, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

11.1. Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A használt nyilatkozat sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető.

Az általános nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 11.2. pont szerinti aláírási igazolását csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

11.2. Aláírás igazolása

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta – közjegyző által – hitelesített másolata. A 11.5. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás igazolás kiállítási dátuma nem lehet a benyújtástól számítva 90 napnál régebbi.

11.3. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó, a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolás, vagy bankszámla kivonat. A 11.5. pont szerinti adatváltozatlansági nyilatkozat megtétele kivételével, a banki igazolás kiállításának dátuma nem lehet a – jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódó – pályázat benyújtásához képest 30 napnál régebbi. A pályázat benyújtását követő változás esetén a kedvezményezettnek a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie az aktuális igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot).

11.4. Együttműködési megállapodás vagy testületi döntés szándéknyilatkozattal

 A határon túli partnerrel kötött, mindkettő önkormányzat törvényes képviselője által aláírt testvértelepülési megállapodás, vagy újonnan létesítendő testvértelepülési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó pályázói határozat (önkormányzat képviselő-testületi határozat) feltöltése szükséges, kiegészítve a határon túli önkormányzat testvértelepülési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

11.5. Adatváltozatlansági nyilatkozat

Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

 • általános nyilatkozat,
 • együttműködési megállapodás a testvértelepüléssel,
 • adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületen arról, hogy:
  1. az aláírás igazolásban,
  2. fizetési számlaszám igazolásban

foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

Az a)-b) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

 

12. Hiánypótlás

Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 7 naptári nap áll rendelkezésre.

 

13. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha:

      13.1. a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;

      13.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;

      13.3. a pályázat nem a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;

      13.4. a pályázó határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak;

      13.5. a pályázó a jelen pályázati kiírás 8. pontja szerint nem nyújthatott be pályázatot.

 

14. A pályázatok elbírálásának szempontjai

 Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

 • a pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a testvértelepülési együttműködések erősítését szolgálják, a megvalósítandó program hozzájárul a partnerség megerősítéséhez;
 • a megvalósítandó program a testvértelepüléseken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat;
 • a pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van;
 • a szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket;
 • a tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal;
 • a vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

15. A támogatási jogviszony létrejötte

A pályázatokról a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A pályázók a Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak. A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat alapján biztosítja.

Az Alapkezelő az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (12.31.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és az Általános útmutató tartalmazzák.

Azon pályázó esetén, amely az Alap terhére létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget a döntésről szóló értesítés megküldését követő 60 napon belül, abban az esetben a támogatási döntés hatályát veszti.

 

16. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

17. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, és egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

18. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, a hatarontulipalyazatok@bgazrt.hu e-mail címen, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Általános útmutatóban találhatóak.

Kapcsolodó cikkek