Negyven év után újra tollfosztás Vásárúton - Külhoni Magyarok
általános Felvidék Hírek

Negyven év után újra tollfosztás Vásárúton

Vásárúton sosem unatkoznak az emberek. Minden időszakra jut egy, ha nem több közösségformáló program, amely üzenete mindig az, hogy csapatban mindig minden sokkal jobb, mulatságosabb, gördülékenyebb és boldogabb. Így volt ez farsang farkán is, amikor a falu asszonyai a régi tollfosztás hagyományát elevenítették fel, ami viszont még fontosabb, a fiatal generáció érdeklődése sem maradt el.

A tollfosztás a té­li es­ték szó­ra­ko­zá­sa volt a te­le­ví­zió meg­je­le­né­se előt­ti idők­ben. A li­bá­kat éven­te két­szer má­jus­ban és au­gusz­tus­ban ,,meg­mel­lesz­tet­ték”, azaz ki­tép­ték a tol­lu­kat. A le­mel­lesz­tett tol­lat rit­ka szö­vé­sű zsá­kok­ban a pad­lás­ra tet­ték szá­rad­ni.

A sö­tét, té­li es­té­ken, no­vem­ber­től fe­bru­ár­ig be­osz­tot­ták, hogy mi­kor, ki­hez men­nek tol­lat fosz­ta­ni. Ez­zel töm­ték ki a dísz­pár­ná­kat. A több ­na­pos mun­ka vé­ge fe­lé a há­zi­ak ál­do­mást osz­tot­tak: aszalt gyü­möl­csöt, ka­lá­csot, bort kí­nál­tak. Nó­táz­tak, meg­szó­lalt a ci­te­ra, a har­mo­ni­ka, és el­kez­dő­dött a tánc is.

Ezt a ha­gyo­mányt elevenítették fel Vásárúton, a szervező szerint nem egyszeri alkalommal.

Forrás: ma7.sk

Kapcsolodó cikkek