Határtalanul! program PÁLYÁZATI KIÍRÁS - Együttműködés középiskolák között - Külhoni Magyarok
Határtalanul Pályázatok

Határtalanul! program PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Együttműködés középiskolák között

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Miniszterelnökség) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban

 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: Bgatv.),
 a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet,
 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.),
 az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet,
 a szakképzésről szóló 2019. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.),
 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
 a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.),
 a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet,
 a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet,
 a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.)
rendelkezéseivel.

1. A pályázati kiírás célja
A pályázati kiírás célja Magyarország és Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyar tannyelvű vagy magyar tagozattal, illetve osztállyal rendelkező középiskoláiban tanuló diákok közösségi együttműködésének támogatása. Az együttműködés egy vagy több – tanulmányi kirándulások keretében történő – közös program magvalósítására irányul. A közös programon a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény tanulói közösen vesznek részt.

2. A pályázat tartalmi követelményei
2.1. A jelen pályázati kiírás keretében olyan – legalább két éjszakás – tanulmányi kirándulás támogatható,
a) amelyet
aa) magyarországi székhelyű, az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti gimnázium vagy szakgimnázium, vagy az Szkt. 18. §-a szerinti szakképző intézmény (a továbbiakban együtt: magyar oktatási intézmény), illetve

[az aa) és ab) alpont a továbbiakban együtt: oktatási intézmény] szervez,
b) amelyen a 2020/2021. tanévben az oktatási intézményben nappali rendszerben legalább a 2.3. pontban meghatározott számú olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
c) amely
ca) a határon túli terület magyarlakta területeire irányul a magyar oktatási intézmény tanulóinak részvételével, illetve
cb) Magyarországra irányul a külföldi oktatási intézmény tanulóinak részvételével.
2.2. Pályázatot nyújthatnak be
a) az állami fenntartású köznevelési intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárminiszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező köznevelési intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású köznevelési intézmény.
2.3. Egy pályázat keretében
a) a magyar oktatási intézmény legkevesebb 10 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, ugyanazon együttműködés keretében megvalósuló, határon túli területre irányuló tanulmányi kirándulása, valamint
b) a külföldi oktatási intézmény legkevesebb 6 tanulójának és kísérőtanárainak egyszeri, azonos helyen és azonos időpontban, ugyanazon együttműködés keretében megvalósuló, Magyarországra irányuló tanulmányi kirándulása
támogatható.
2.4. A tanulmányi kirándulások lebonyolítása két helyszínen történik: Magyarországon és a külföldi oktatási intézmény székhelyének megfelelő országban (azaz a határon túli területen). A találkozás helyszíneinek sorrendjét a két oktatási intézmény közösen választja meg.
2.5. A megvalósítás során törekedni kell arra, hogy a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény részéről az együttműködésben részt vevő tanulók száma és életkora azonos legyen, továbbá, hogy az együttműködésben a magyar oktatási intézmény és a külföldi oktatási intézmény részéről mindkét találkozáson ugyanazon tanulók vegyenek részt.
2.6. Ukrajna, Szlovénia és Horvátország esetében együttműködő szervezetként bevonható az ott honos, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó civil vagy egyházi szervezet is.
2.7. A tanulmányi kirándulás jelen pályázat keretében történő lebonyolítására a következő három szakaszban kerül sor:
 előkészítő szakasz (2.8. pont),
 tanulmányi kirándulás (2.9. pont) és
 értékelő és közzétételi szakasz (2.10. pont).
2.8. Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, az első tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez. Az órát megtarthatja a pályázó (a témában járatos) oktatója/oktatói, és/vagy külső (nem a pályázó szervezet vagy többcélú intézmények esetén nem a tagintézmények alkalmazásában álló) felkért szakértő(k)/oktató(k) (pl. történész, néprajzos, szociológus stb).
A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
 a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai,
 a célország, illetve települések magyarságának története, jelene,
 a célországban élő összlakosság etnikai összetétele,
 a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai,
 a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely az alábbi linken elérhető
A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább két programelemet megvalósítania. Egy programelemnek minősülnek az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenységek, amelyek elősegítik a magyarországi és külhoni magyar tanulók kapcsolatának kialakulását és erősítését:
 a magyarországi és külhoni tanulók együttes részvételével valósulnak meg,
 közvetlenül kapcsolódnak az együttműködésben részt vevő magyarországi tanulók tanulmányaihoz (pl. faipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni diákok közösen díszítőelemeket faragnak egy bútordarab elkészítése céljából; könnyűipari képzésben részt vevő magyarországi és külhoni tanulók közösen varrnak egy ruhakollekció elkészítése céljából stb.),
 kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján, képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása).
2.9. Az értékelő szakasz a második tanulmányi kirándulást követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz célja a történtek áttekintése, a tanulságok levonása, az eredmények megfogalmazása, a külhoni magyarsághoz és a külföldi oktatási intézmény tanulóihoz kapcsolódó ismeretek, a tanulmányi kirándulás során szerzett tapasztalatok rendszerezése és iskolai keretek között történő megjelenítése. Az értékelő szakasz kötelező tevékenységeként a magyarországi oktatási intézmény vállalja, hogy a második tanulmányi kirándulás záró napját követően a tanulmányi kirándulásokon részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki.
A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
 a célország, illetve település magyarságáról a látogatás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
 az együttműködés és a program értékelése;
 az együttműködés során szerzett tapasztalatok összegzése.
A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó a nyilvánosságot megismerteti a pályázat elemeivel. A pályázó vállalja, hogy
 a tanulmányi kirándulásokat népszerűsítő szöveges és grafikai hirdetés (banner) honlapjának – saját honlap hiányában – fenntartójának nyitó oldalán, legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen,
 a tanulmányi kirándulásokról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján – saját honlap hiányában – fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2023. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó – állami pályázó esetében az oktatási intézmény – nem rendelkezik honlappal, a beszámolót fenntartója honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).
2.10. Az egyes szakaszokon belüli fakultatív tevékenységekre ajánlásokat, jó gyakorlatokat az 1. melléklet tartalmazza.

3. A pályázat megvalósítási időszaka
A pályázat megvalósítási időszaka: 2020. augusztus 15. – 2021. augusztus 31.

A részletekért kattintson ide.

Kapcsolodó cikkek