PÁLYÁZATI KIÍRÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA - Külhoni Magyarok
Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DR. SZÁSZ PÁL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2019. és 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011. november 24-én teljes egyetértésben elfogadott Magyar Nemzetpolitika – a nemzetpolitikai stratégia kerete dokumentum átfogó célként jelöli meg a külhoni magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi gyarapodását. A dokumentum szerint „a jogilag gyarapodó közösség tagjai jogait magabiztosan használja, azokat védi és szükség esetén ki kívánja terjeszteni.”
A Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj program a külhoni magyar gazdasági jogászképzést kívánja fejleszteni. A jelen pályázati kiírás célja, hogy olyan jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a közösségek, akik segítenek e cél elérésében, továbbá lehetőséget adjon a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködésre.

2. A pályázati kiírás tárgya

Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj célja támogatás nyújtása a 2019/2020-as tanévben, nappali tagozaton, szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben résztvevő, magyar nemzetiségű hallgatók részére, felvállalva Dr. Szász Pál erdélyi jogász eszmeiségét, ezzel megteremtve a magyar nemzetiségű jogászok közötti szakmai együttműködés lehetőségét.
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával, valamint a Budapesti Ügyvédi Kamarával együttműködve hirdeti meg a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: támogatás).
2.1. A támogatásban részesíthető tanévenkénti keretszámok régiónként, illetve országonként a következők:
• Erdély: 11 fő,
• Felvidék: 7 fő,
• Vajdaság:4 fő,
• Kárpátalja: 3 fő,
• Horvátország: 1 fő,
• Szlovénia: 1 fő

2.2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó, más országban található magyar „diaszpóra” esetében

• 3 fő
Amennyiben az elbírálás során a régiónként, illetve országonként meghatározott keretszámok nem tölthetők be, a fennmaradó keretszámok átcsoportosíthatóak.
3. A pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázat benyújtására jogosult az a Magyarország területén lakóhellyel nem rendelkező, Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Szlovéniában, valamint a világ más országában élő, magát magyarnak valló természetes személy, aki a 2019/2020-as tanévben, nappali tagozaton, magán vagy állami felsőoktatási intézményben alap- vagy mester szintű, illetve osztatlan jogász képzésben vesz részt, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább két sikeresen lezárt tanulmányi félévet igazolni tud.
Nem nyújthat be pályázatot
• a Magyarországon hallgatói jogviszonnyal rendelkező személy;
• a 2.2. pont szerinti pályázó kivételével, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá nem tartozó személy;
• Magyarországon doktori (PhD vagy azzal egyenértékű) képzésben részt vevő hallgató;
• más magyar állami ösztöndíjban részesülő hallgató;
• elsőéves jogászképzésben részt vevő hallgató.

4. Az igényelhető támogatás mértéke és a támogatás nyújtásának feltételei
4.1. Az igényelhető támogatás mértéke 1.200.000,- Ft/fő, mely összeg a 4.4. pontban meghatározott részletekben kerül folyósításra.
4.2. Rendelkezésre álló támogatási keretösszeg: 36 millió Ft.
4.3. A nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) részére a támogatás átutalással kerül folyósításra a pályázati adatlapon megjelölt fizetési számlára.
4.4. A támogatás átutalása három ütemben történik az alábbiak szerint:
• Első ütem: 400.000 Ft összegű támogatás átutalása a támogatói okirat hatálybalépését követő 15 napon belül történik.
• Második ütem: a 2019/2020-as tanév második 6 hónapjára szóló, 400.000 Ft összegű támogatás átutalása az 1. szakmai beszámoló és 1. szakmai feladat beérkezését, valamint Alapkezelő általi elfogadását követő 15 napon belül történik. A támogatás átutalásának további feltétele a 2019/2020-as tavaszi tanévre vonatkozó aktív hallgatói jogviszony igazolása (a pályázó által készített magyar nyelvű fordítással).
• Harmadik ütem: a nyári szakmai gyakorlat időszakára szóló 400.000 Ft összegű támogatás átutalása a 2. szakmai beszámoló beérkezését és Alapkezelő általi elfogadását, a kiküldött 2. szakmai feladat megoldását és értékelését, valamint a szülőföldi szakmai gyakorlatról kiállított teljesítésigazolás benyújtását követő 15 napon belül történik.
4.5. A kedvezményezettnek a második ütemben és harmadik ütemben meghatározott támogatási összeg folyósításának feltételeként az Alapkezelő részére szakmai beszámolót kell benyújtania az alábbiak szerint:
– 1. szakmai beszámoló benyújtásának határideje: 2020. március 31.,
– 2. szakmai beszámoló (szülőföldi szakmai gyakorlatról szóló beszámoló) benyújtásának határideje: 2020. június 30.,
– 3. szakmai beszámoló (magyarországi szakmai gyakorlatról szóló beszámoló) benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
4.6. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy annak kedvező elbírálása esetén
a) az ösztöndíjas a szorgalmi időszak alatt részt vesz egy összesen 160 óra szülőföldi szakmai gyakorlaton olyan gazdasági jogi ügyekkel is érintett szervezetnél (például pénzügyi intézménynél), gazdasági jogi ügyekkel is foglalkozó ügyvédi irodánál, melynek székhelye szerinti honossága megegyezik azon felsőoktatási intézmény székhelye szerinti országgal, amellyel a pályázó aktív hallgatói jogviszonyban áll. A szülőföldi szakmai gyakorlat helyét és idejét az ösztöndíjas hallgatónak kell megszerveznie;
b) 2020. július 6-31. között részt vesz az Alapkezelő által megszervezett nyári, 4 hetes (napi 8 óra, összesen 160 óra) szakmai gyakorlaton a Budapesti Ügyvédi Kamara által kijelölt ügyvédi irodánál, ahol a képzési területeket a gazdasági jog és a polgári jog alkotják.
4.7. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
4.8. A támogatás nyújtásához saját forrás biztosítása nem szükséges.
4.9. A támogatás intenzitása 100%.
4.10. A támogatáshoz pénzügyi elszámolási kötelezettség nem kapcsolódik.

5. A pályázat megvalósítási feltételei
5.1. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.
5.2. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31., déli 12.00 óra közép-európai idő szerint.
5.3. A kedvezményezett munkáját, képzését az adott szakterületen elismert gyakorló ügyvéd, tutor segíti.
5.4. A pályázat benyújtása kizárólag elektronikus formában történik a Nemzeti Információs Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül. Elérhető: www.nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról.

6. A pályázat formai követelményei
6.1. Pályázati adatlap: a NIR-ben kitöltött és beküldött pályázati adatlap. Az adatlap részeként kerülnek feltöltésre a pályázat mellékletei. Több oldalas melléklet feltöltésére egy PDF-fájlban van lehetőség.

Kötelezően feltöltendő mellékletek:

6.2. Szakmai önéletrajz – a szakmai önéletrajzot aláírva szükséges csatolni a NIR felületén. A strukturált szakmai önéletrajz elkészítéséhez az Europass sablont javasoljuk (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/hu/cv/compose).
6.3. A felsőoktatási intézmény által kiadott, az aktív hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás a 2019/2020-as tanév őszi félévének vonatkozásában, mely a pályázat beadásától számítva 30 napnál nem régebbi, és ennek a pályázó által készített magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-ben.
6.4. Az utolsó két lezárt tanulmányi félév indexmásolata, és ennek a pályázó által készített magyar nyelvű fordítása. A fordítást külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR-ben.
6.5. Az állandó lakóhelyet igazoló okmány másolata.
6.6. Ajánlólevél – 1 db, Magyarország határain kívül működő, jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmény vagy a felsőoktatási intézmény oktatója, vagy egyéb, a szakma szélesebb köreiben elismert szakember által kiadott ajánlás, amely igazolja a pályázó eddigi kiemelkedő tevékenységét, illetve alkalmasságát az ösztöndíj elnyerésére. Ha szükséges a dokumentumhoz csatolni kell a pályázó által készített magyar nyelvű fordítást, amelyet külön dokumentumként kérünk csatolni a NIR-ben.
6.7. Befogadó nyilatkozat a 4.6. pont a) alpontjában meghatározott szervezettől. A nyilatkozathoz használt sablon a NIR-ben elérhető.
6.8. A pályázó fizetési számlájáról szóló igazolás a pályázó által készített magyar nyelvű fordítással együtt, melyet kérünk csatolni a NIR-ben.
6.9. Nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, a benyújtott mellékletek valódiak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben elérhető. A mellékletet szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz, és egy eredeti példányt a pályázat benyújtásáig postázni szükséges az Alapkezelő alábbi címére:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 1253 Budapest, Pf. 70.

Minden, a 6.2.-6.9. pont szerint csatolandó dokumentumot PDF-formátumban kell feltölteni.
Hiányosan kitöltött, de minden mellékletet tartalmazó pályázat esetén a pályázónak egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra.

6.10. További, csatolható mellékletek:

• Elismert hazai vagy külföldi tudományos kiadónál megjelent szakkönyv, publikáció, monográfia első oldalának valamint a tartalomjegyzékének fénymásolata;
• Hazai és külföldi szakfolyóiratban vagy szakkönyvben közölt szakmai dolgozatok első oldalának, valamint a folyóirat tartalomjegyzékének fénymásolata;
• Elismert szakfolyóiratban megjelent fordítások, recenziók: az adott folyóirat/szakkönyv tartalomjegyzékének a fénymásolata, és a publikált anyag első oldalának fénymásolata;
• Szakmai konferencián, versenyen, találkozón bemutatott poszterek, animációk, tervek, a rendezvényről szóló igazolás meghívó, emléklap stb.;
• Tudományos diákköri konferencián bemutatott dolgozat egy oldalas kivonata, a megszerzett oklevélről készített fénymásolat;
• Tudományos kutatóprojektekben, workshopokon való részvétel hitelt érdemlő igazolásai;
• Magyar diákszervezeti tagság igazolása, tevékenységi beszámoló a betöltött tisztségekről;
• Nyelvvizsga esetén a bizonyítvány fénymásolata.

7. A pályázatok elbírálása

7.1. Tartalmi értékelés szempontjai
• A pályázó a pályázatban megfelelően alátámasztja érdeklődését és feladatvállalását a gazdasági jog területén a külhoni magyar közösség gyarapodása érdekében, valamint alátámasztja, hogy a tutoriális képzés során megszerzett információkat a pályázati cél elérése érdekében alkalmazni kívánja.
• A pályázó szakmai tevékenységének alátámasztása a 6.10. pontban felsorolt, további feltölthető dokumentumokkal. A pályázó értékelését a tanulmányi eredmények és más szakmai/tudományos szempontok figyelembevételével végzi az Alapkezelő, illetve a Budapesti Ügyvédi Kamara.

7.2. Döntés a pályázatokról
• A pályázatokra vonatkozóan a támogatási döntést a Bethlen Gábor Alap Bizottsága hozza meg.
• A döntésről minden pályázót a támogatási döntés napját követő 30 napon belül az adatlapon megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk.

8. Támogatási jogviszony létrejötte

8.1. A kedvezményezett részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása útján biztosítja.
8.2. A támogatás felhasználásának szabályait és annak részletes feltételeit a Pályázati Útmutató a 2019/2020. évi Dr. Szász Pál ösztöndíj programhoz, valamint „A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” tartalmazzák. A dokumentumok letölthetőek az Alapkezelő honlapjáról.

9. További információ
A pályázati kiíráshoz, benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan érdeklődni lehet az alábbi elérhetőségeken, munkanapokon:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nigriny-Demeter Adrienn
e-mail: adrienn.nigriny-demeter@bgazrt.hu
Tel: +36 1 79 59 591

Kapcsolodó cikkek