PÁLYÁZATI KIÍRÁS - ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatására - Külhoni Magyarok
Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint.

1. A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az ifjúsági és cserkész közösségek támogatása által.

2. A pályázati kiírás tárgya

A Magyarország határain kívül élő 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést elősegítő tevékenységének (a továbbiakban: program) támogatása.

A pályázat keretében nincs lehetőség oktatási intézmények támogatására, a diákönkormányzatok és hallgatói önkormányzatok által szervezett, és az oktatási intézmény működésébe tartozó rendezvények támogatására.

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az Alapkezelő által meghirdetett ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységének támogatásáról szóló, valamint „A magyar kultúráért és oktatásért” című központi és regionális pályázati kiírásaira.

3. Támogatható kiadások

A jelen pályázati kiírás keretében támogatható kiadások a program lebonyolításának költségei: programhoz kapcsolódó anyag- és eszközbeszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai.

4. Nem támogatható kiadások:

• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• pályázatírás költségei,
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás),
• honlap-fejlesztés,
• ingatlan beruházás.

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével pályázatot nyújthat be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezet vagy egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: pályázó), amely létesítő okirata szerinti tevékenységei alapján a 15-35 életév közötti ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalta fel, illetve tevékenységének célcsoportját jellemzően a 15-35 életév közötti személyek jelentik. A cserkész közösségek esetében nincs korosztályi megkötés.

6. Nem részesülhetnek támogatásban

6.1. politikai pártok vagy közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezetek,
6.2. vállalkozások,
6.3. egyéni vállalkozók,
6.4. azon pályázók, amelyek az adott pályázat megjelentetését megelőzően a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltattak, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használtak fel,
6.5. azon pályázók, amelyek a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségüket nem teljesítették (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amelyek a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használták fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségüknek nem tettek eleget,
6.6. azon pályázók, amelyek végelszámolás, vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyekkel szemben felszámolási eljárás van folyamatban,
6.7. azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,
6.8. azon pályázó, amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

7. Igényelhető támogatás

7.1 A teljes támogatási keretösszeg 250.000.000,- Ft.
7.2 Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft – 1.000.000,- Ft közötti támogatási összeg.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
7.5 A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.6 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.
7.7 A pályázat során elnyert támogatást a nyertes pályázó gazdasági tevékenységhez nem használhatja fel.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei
8.1 Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
8.2 A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2019. december 3.
8.3 Benyújtási határidő: 2020. január 16. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
8.4 Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) felületén.

9. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:
• pályázati kiírás,
• pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,
• 2020. évi általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Pályázati és elszámolási útmutató),
• a határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

10. A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

10.1. Pályázati adatlap és mellékletei

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

10.2. Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a cégnevet is ki kell írni, akkor vagy kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.
Az általános nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetére annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://bgazrt.huoldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 10.4. pont szerinti aláírási igazolását csatolni szükséges.

10.3 Létesítő okirat

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata) vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata eredeti példánya, mely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

10.4 Aláírás igazolása

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata. A 10.8. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás igazolás kiállítási dátuma nem lehet a beadáshoz képest 90 napnál régebbi.

10.5 Működési igazolás

A pályázó 30 napnál nem régebbi, hatósági nyilvántartásról szóló igazolása, vagy az annak kiállítására vonatkozó (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

10.6 Fizetési számla igazolás (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása (Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük becsatolni).

A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be. A támogatott pályázóknak a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie a 30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolást (banki igazolás vagy bankszámla kivonat).

10.7 Adószám igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának valódiságáért a pályázó felel.

10.8. Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz a NIR felületen, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

• a 10.2. pont szerinti általános nyilatkozat (a NIR-ben a mellékletek munkalapon lévő Nyilatkozat sablon szövege),
• a 10.5. pontban meghatározott működési igazolás,
• adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy
a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
c) az adószám igazolásban,
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

Az a)-c) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változások esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

11. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

12. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha

12.1 a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
12.2 a pályázó nem tartozik az 5. pontban meghatározott pályázói körbe;
12.3 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
12.4 a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
12.5 a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

13.1. Tartalmi értékelés szempontjai

• A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a határon túli magyar ifjúsági- és cserkész közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják, hozzájárul ifjúsági közösségek létrejöttéhez és megerősítéséhez.
• A pályázott program országos, regionális vagy helyi jelentőségű.
• A pályázott program hozzájárul az ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához a szórványmagyarság körében.
• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

13.2. Pénzügyi értékelési szempontok

• A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
• A tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
• A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

14. Támogatási jogviszony létrejötte

A pályázók a Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

15. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

16. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

17. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

Ha a pályázattal kapcsolatban további információra van szüksége:
– személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
– telefonon: minden munkanap fogadják hívását. Az ügyintézők névsora a NIR főoldalán, illetve a www.bgazrt.hu oldalon található.

Kapcsolodó cikkek

  • 2024. évi Együttműködő Nemzet Program

    Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás   A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából