Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására - Külhoni Magyarok
Pályázatok

Pályázati kiírás testvértelepülési programok és együttműködések támogatására

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény, valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap (a továbbiakban: Alap) 2021. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

 

 1. A pályázat célja

 

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

 

 1. A pályázati kiírás tárgya

 

Magyarország és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok ápolását és fejlesztését célzó testvértelepülési programok és együttműködések (a továbbiakban: program) támogatása, így különösen:

 

magyarországi helyi (települési, megyei) önkormányzat és Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria helyhatósága (települési önkormányzata, települése) között

 1. meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése;
 2. a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásának támogatása;
 3. a magyar történelemhez kapcsolódó esemény és a magyar nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó program támogatása;
 4. a testvértelepüléseken működő oktatási és nevelési intézmények együttműködésének támogatása, a kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósításának támogatása;
 5. új testvértelepülési kapcsolatok kiépítése.

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a programok előkészítése, illetve megvalósítása során különösen legyenek tekintettel a megvalósítás helyszínén érvényben lévő, hatályos járványügyi szabályokra, illetve azok betartására.

 

A jelen pályázati kiírásra egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Azon települési vagy megyei önkormányzat, amely 2020-ban az Alapkezelő által megjelentetett testvértelepülési pályázati kiírás keretében támogatásban részesült, de a támogatott programot a járványügyi helyzetre tekintettel nem tudta megvalósítani és a megvalósítási időszak 2021-re tolódott, pályázatot kizárólag a korábban támogatott testvértelepülési programtól eltérő program megvalósítására nyújthat be.

 

 1. Támogatható kiadások

 

A pályázat keretében a 2. pont szerinti programok lebonyolításának a megvalósítási időszakban — azaz 2021. július 1. és 2021. december 31. között — keletkezett költségei: a programokhoz kapcsolódó anyagbeszerzés, szolgáltatások, személyi kifizetések és azok járulékai számolhatóak el az Általános útmutató a 2021. évi külhoni pályázati kiírások felhasználásához (a továbbiakban: Pályázati és elszámolási útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

 

 1. Nem támogatható kiadások

 

 • egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés);
 • pályázatírás költségei;
 • ingatlan- és gépjárművásárlás;
 • alkohol, dohányáru;
 • késedelmi kamat, bírság;
 • nagyértékű tárgyi eszköz;
 • adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

 

 1. A pályázat benyújtására jogosultak köre

 

A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény figyelembevételével magyarországi székhelyű települési és megyei önkormányzat (a továbbiakban: pályázó) nyújthat be pályázatot.

 

 1. Együttműködő határon túli helyhatóság

 

A pályázatban be kell mutatni, hogy mely (legalább egy) határon túli helyhatósággal együttműködve kívánja a pályázó a megpályázott programot megvalósítani.

 

 1. A megvalósítandó programok helyszíne

 

A támogatott tevékenységeket a 2. pont szerinti programban részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikének területén kell megvalósítani.

 

 1. Nem részesülhet támogatásban azon pályázó,

 

 • amely az adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló bármely fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,
 • amely korábban létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 • amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
 • amellyel szemben adósságrendezési eljárás van folyamatban.

 

 

 1. Igényelhető támogatás

 

 • Az igényelhető támogatás összege 500.000,- Ft és 2.000.000,- Ft közötti támogatási összeg.
 • A teljes támogatási keretösszeg 500.000.000,- Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján az Alap Bizottsága dönt.
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás rendelkezésre bocsátása 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik, vagy a támogatás felhasználását igazoló beszámoló Alapkezelő általi elfogadását követően történő utófinanszírozás formájában.
 • Az Alapkezelő fenntartja magának a jogot, hogy azon pályázók esetében, akik a korábbi támogatási jogviszonyukból eredő, beszámoló benyújtására vonatkozó kötelezettségüknek késedelmesen tettek eleget, támogatási előleget nem biztosít. Ebben az esetben a támogatás folyósítására a támogatás felhasználását igazoló beszámoló Alapkezelő általi elfogadását követően történő utófinanszírozás formájában kerül sor.
 • A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
 • A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

 

 1. A pályázat megvalósítási paraméterei

 

 • Megvalósítási időszak: július 1. – 2021. december 31.
 • A pályázat benyújtásának kezdő napja: július 1.
 • Benyújtási határidő: augusztus 2. 16.00 óra.
 • Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

 

 1. A pályázat benyújtásának formája

 

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR felületén. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu).

 

A pályázati csomag elemei:

·         pályázati kiírás,
·         pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,
·         Általános útmutató a 2021. évi külhoni pályázati kiírások felhasználáshoz (a továbbiakban: Pályázati és elszámolási útmutató),

·         A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek).

 1. A pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

 

 • Pályázati adatlap és mellékletei

 

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben megadott helyre.

 

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

 

 • Általános nyilatkozat

 

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A használt nyilatkozat sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető.

 

Az általános nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

 

Meghatalmazás esetére annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://bgazrt.huoldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 12.3. pont szerinti aláírási igazolását csatolni szükséges.

 

 • Aláírás igazolása

 

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta hitesített másolata. A 12.6. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás igazolás kiállítási dátuma nem lehet a benyújtástól számítva 90 napnál régebbi.

 

 • Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

 

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása. (Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük becsatolni). A támogatott pályázóknak a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie a 30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolást (banki igazolás vagy bankszámla kivonat).

 

 • Együttműködési megállapodás vagy testületi döntés szándéknyilatkozattal

 

A határon túli partnerrel kötött testvértelepülési megállapodás, újonnan létesítendő testvértelepülési kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó pályázói határozat feltöltése szükséges, kiegészítve a határon túli helyhatóság testvértelepülési kapcsolatok kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatával.

 

 • Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz a NIR felületen, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
 • a 12.2. pont szerinti általános nyilatkozat (a NIR-ben a mellékletek munkalapon lévő a Nyilatkozat sablon szövege),
 • együttműködési megállapodás a testvértelepüléssel,
 • adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületen arról, hogy az aláírás igazolásban foglalt aláíráskép és adatok nem változtak.

 

Az aláírási igazolásban időközben bekövetkezett változások esetén a pályázó új igazolást köteles benyújtani.

 

 

 1. Hiánypótlás

 

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

 

 1. A pályázat érvénytelensége

 

A pályázat érvénytelen, ha

 • a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
 • a pályázó nem tartozik az 5. pontban meghatározott pályázói körbe;
 • a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
 • a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
 • a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

 

 1. A pályázatok elbírálásának szempontjai

 

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

 

 • Tartalmi értékelés szempontjai:
 • A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a – testvértelepülési együttműködések erősítését szolgálják, a megvalósítandó program hozzájárul a partnerség megerősítéséhez,
 • A megvalósítandó program a testvértelepüléseken élő polgárok széles rétegei számára biztosít találkozási alkalmat,
 • A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.

 

 • Pénzügyi értékelési szempontok:
 • A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket,
 • A tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal,
 • A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

 

 1. A támogatás jogviszony létrejötte

 

A pályázók a Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

 

A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat alapján biztosítja. A támogatás folyósításának feltétele a kedvezményezett részéről történő biztosíték nyújtása. Biztosítékként az Alapkezelő javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot kell benyújtani, fedezethiány miatt nem teljesíthető beszedési megbízás esetére annak legfeljebb 35 napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt. A felhatalmazó nyilatkozat visszavonásig érvényes, és annak visszavonásához az Alapkezelő írásbeli hozzájárulása szükséges.

Az Alapkezelő azon kedvezményezett esetében, amely a Magyar Államkincstárnál vezeti fizetési számláját, eltekint a biztosítékadási kötelezettségtől.

 

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

 

 1. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

 

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatási jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

 

 1. Kifogás, jogorvoslat

 

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

 

 1. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

 

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint a Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

Kapcsolodó cikkek