Határtalanul! program - pályázati kiírás - Külhoni Magyarok
Hírek Pályázatok

Határtalanul! program – pályázati kiírás

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS HETEDIKESEKNEK

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő), mint támogató pályázatot hirdet a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére, összhangban
• a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.);
• a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet;
• az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
• az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
• a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.);
• a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.);
• az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet;
• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
• a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
• a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
• a nevelési-oktatási intézmények által szervezett országhatárt átlépő autóbuszos kirándulások biztonságáról szóló 27/2017. (X. 18.) EMMI rendelet;
• a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ktbr.)

rendelkezéseivel, valamint a világjárvány okán bevezetett, a hatályos utazási korlátozásokra, illetve az érintett országokban érvényben lévő rendkívüli intézkedésekre, szabályokra, valamint a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény 4. § alapján a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegek linken elérhető utazásra nem javasolt országok és térségek listájára figyelemmel.

1. A pályázat célja

A pályázati kiírás célja határon túli kirándulások támogatása a Magyarország határain kívül élő magyarság megismerése, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakítása, illetve erősítése céljából.

2. A pályázat keretében támogatható célok

A jelen pályázati kiírás keretében olyan – legalább két éjszakás – tanulmányi kirándulás támogatható,
a) amelyet
aa) az Nkt. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, magyarországi székhelyű általános iskola,
ab) az Nkt. 7. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti, magyarországi székhelyű, hat vagy nyolc évfolyammal működő gimnázium vagy szakgimnázium, vagy
ac) az Nkt. 7. § (2) bekezdése vagy az Szkt. 18. §-a szerinti, az általános iskola feladatait is ellátó, magyarországi székhelyű többcélú köznevelési intézmény vagy többcélú szakképző intézmény
[az aa)–ac) alpont a továbbiakban együtt: oktatási intézmény] szervez, és
b) amelyen a 2022/2023. tanévben az általános iskola 7. évfolyamán vagy a hat évfolyammal működő oktatási intézmény 1. évfolyamán vagy a nyolc évfolyammal működő oktatási intézmény 3. évfolyamán nappali rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerinti képzésben résztvevő legalább 10 olyan tanuló vesz részt, aki a tanulmányi kirándulás időpontjában az oktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban áll, és
c) amely Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország (a továbbiakban: célország) magyarlakta területeire irányul.

3. A pályázat benyújtásának feltételei

3.1. Pályázatot nyújthat be:
a) az állami fenntartású oktatási intézmény esetében a tankerületi központ, a szakképzési centrum, az állami felsőoktatási intézmény, illetve az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban együtt: állami pályázó) a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével,
b) a nem állami fenntartású oktatási intézmény (a továbbiakban: nem állami pályázó)
[az a) és b) alpont a továbbiakban együtt: pályázó].

A pályázaton nem jogosult részvételre azon oktatási intézmény, amely a Határtalanul! program 2019. évi, vagy 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázati kiírása keretében támogatott és a pandémiás helyzetre tekintettel halasztott tanulmányi kirándulását (utazását) a jelen pályázati kiírásban a pályázatok benyújtására előírt végső határidő napjáig nem kezdte meg.

3.2. A pályázatot tanulmányi kirándulásonként a) az állami pályázó a programot szervező oktatási intézmény megjelölésével, b) a nem állami pályázó önállóan nyújthatja be. Egy pályázó a jelen pályázati kiírás keretében több pályázatot is benyújthat azzal, hogy egy tanulónak egy tanéven belül egy tanulmányi kiránduláson való részvétele támogatható.

3.3. Támogatásra a pályázó akkor jogosult, ha az oktatási intézmény az Nkt. és az Szkt. 2022. június 1-én hatályos rendelkezései szerint megfelel a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, továbbá nem áll a 3.1. pontban meghatározott kizáró ok alatt.

3.4. Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás akkor támogatható, ha ugyanabban az időben, ugyanazon az útvonalon, közösen utaznak. Ebben az esetben, a pályázatban meg kell jelölni a tanulmányi kiránduláson részt vevő oktatási intézményeket, és annak megvalósítására együttműködési megállapodást kell kötni, valamint a pályázatban ki kell jelölni a programot szervező (kapcsolattartó) pályázó oktatási intézményt, minden további oktatási intézmény a pályázatban közreműködő pályázóként szerepel, továbbá a tanulói jogviszonynak a pályázatban megjelölt valamely oktatási intézménnyel kell fennállnia.

3.5. A tanulmányi kirándulás lebonyolítására a következő három szakaszban kerülhet sor:
a) előkészítő szakasz,
b) tanulmányi kirándulás és
c) értékelő és közzétételi szakasz.

Az előkészítő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a megvalósítás időszakában, a tanulmányi kirándulást megelőzően Magyarországon a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! előkészítő órát szervez. A Határtalanul! előkészítő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
• a Magyarország határain túl élő magyarság létszáma, az államhatáron kívüli elhelyezkedés történelmi okai;
• a célország, illetve települések magyarságának története, jelene;
• a célországban élő összlakosság etnikai összetétele;
• a tanulmányi kirándulás részletes programja;
• a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályai;
• a buszos utazás etikai kódexének ismertetése a tanulókkal, mely a https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/hatartalanul/2020/etikai_kodex_autobuszos_utazashoz.pdf linken elérhető.

A tanulmányi kirándulás keretében kötelező a pályázónak legalább egy programelemet megvalósítania. Formai szempontból egy programelemnek minősül az alábbiakban meghatározott feltételeknek megfelelő tevékenység. Tartalmi szempontból egy programelemnek minősül az a tevékenység, amely a célország magyarlakta területén kerül megvalósításra és elősegíti a pályázat céljának megvalósulását az alábbiak szerint (legalább az egyik szempontnak meg kell felelni):
• közvetlenül kapcsolódnak a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók által tanult egy vagy több tantárgyhoz (pl. borvizek kémiai összetevőinek vizsgálata, matematikai vetélkedő Bolyai Farkas szülőfalujában, Bólyán, növénygyűjtemények készítése, részvétel a Nemzeti Összetartozás Napjának határon túli rendezvényein stb.);
• oktatási-nevelési jellegűek (pl. egy magyar tannyelvű oktatási intézmény meglátogatása, működésének megismerése, tudománytörténeti múzeum felkeresése a Magyar Tudomány Napján (november 3.), gyermekotthon lakóival közös kulturális program szervezése stb.);
• kulturális jellegűek (pl. színházi előadáson való részvétel a Magyar Kultúra Napján (január 22.), képzőművészeti kiállításon, táncházban való részvétel, helyszíni megemlékezés, koszorúzás, műsor szervezése egy magyar történelmi emlékhelyen, egy író szülőházánál, templom, műemlék felkeresése, szórványban egy elhagyott temető meglátogatása stb.).

Az értékelő szakasz a hazaérkezést követően, Magyarországon kerül lebonyolításra. Az értékelő szakasz keretében a pályázó vállalja, hogy a visszaérkezés napját követően a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérőtanáraik számára Határtalanul! értékelő órát szervez, amelynek moderátorát a kísérőtanárok közül az oktatási intézmény választja ki. A Határtalanul! értékelő óra javasolt tartalmi elemei a következők:
• a célország magyarságáról a tanulmányi kirándulás eredményeképpen szerzett személyes tapasztalatok és ismeretek áttekintése;
• a tanulmányi kirándulás megvalósulásának áttekintése;
• a tanulmányi kirándulás programjának értékelése, az eredmények, tapasztalatok megfogalmazása;
• a külhoni magyarsághoz kapcsolódó ismeretek összegzése.

3.6. A közzétételi kötelezettség keretében a pályázó vállalja, hogy
• a tanulmányi kirándulást népszerűsítő grafikai és szöveges hirdetést (banner) honlapjának vagy – saját honlap hiányában – fenntartója honlapjának nyitó oldalán legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 15. napig elhelyezi úgy, hogy az legalább 2025. december 31-éig elérhető legyen,
• a tanulmányi kirándulásról szóló, szöveget, fotót tartalmazó beszámolóját honlapján vagy – saját honlap hiányában – fenntartója honlapján közzéteszi oly módon, hogy az a honlap nyitó oldaláról legkésőbb a hazaérkezést követő 30. naptól legalább 2025. december 31-éig elérhető legyen.
Ha a pályázó – állami pályázó esetében az oktatási intézmény – nem rendelkezik honlappal, a beszámolót a fenntartó – állami pályázó esetében a pályázó – honlapján vagy közösségi portálon, illetve a helyben szokásos módon teszi közzé (pl. faliújság).

4. Támogatható kiadások

A pályázat keretében kizárólag az alábbi, a támogatás céljának megvalósításához szükséges, a megvalósítási időszakban — azaz 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között — keletkezett költségek számolhatóak el az Általános útmutató a 2022. évi Határtalanul! program pályázati kiírásához (a továbbiakban: Általános útmutató) 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően:
• utazási költség (bérelt autóbusz költsége, saját tulajdonú autóbusz esetén üzemanyagköltség, autópálya-költség, parkolási költség, a buszsofőrök napidíja, utazási költség (kilométer díj), amely tartalmazza a kiállási költségeket is, illetve a sofőr szállás- és étkezési költsége; vasúti személyszállítás költsége, folyami személyszállítás költsége);
• szállásköltség (a kollégiumi, panziói, szállodai vagy fizetővendéglátó-szálláshelyi szállás költsége);
• étkezési költség (éttermi szolgáltatás, illetve számla ellenében kifizetésre kerülő étkeztetési szolgáltatás díja), élelmiszervásárlás (ásványvíz, üdítő, szendvics alapanyagok, csokoládé, gyümölcs költsége);
• útlevél kiállításának költsége (kizárólag ukrajnai tanulmányi kirándulás esetén, az utazó tanuló nevére szóló bizonylat hiteles másolatával alátámasztva);
• baleset- és felelősségbiztosítás költsége (A tanulmányi kiránduláson részt vevő tanuló, kísérőtanár, nyugdíjas pedagógus, oktató, illetve szülő részére kötött baleset-és felelősségbiztosítás költsége számolható el. A költség a biztosító társaság által javasolt, poggyászbiztosítást is tartalmazó csomagban is elszámolható.);
• személyi juttatás költsége (projektvezető, kísérőtanár, kísérő oktató díja) és az azokhoz kapcsolódó munkáltatói terhek;
• programhoz kapcsolódó költség (belépőjegyek, idegenvezetői díj, koszorú, táncház költsége, higiéniai eszközök, gyógyszerek, kézműves foglalkozások tartásához szükséges alapanyagok stb.);
• a programhoz kapcsolódó kisösszegű ajándékok (maximum a támogatás 2%-a).

5. Nem támogatható kiadások

• sítábor és tengerparti nyaralás költsége;
• semmilyen, a program megvalósításához közvetlenül nem kapcsolódó költség, továbbá ügyviteli és szervezési költség, bankköltség, valutaváltási költség, posta- és telefonköltség, szakértői költség, az előkészítő és az értékelő szakasz költségei, hirdetési és reklámköltség stb., továbbá minden olyan költség, amely nem az utazó diákokra és felnőtt kísérőkre vonatkozik, kivételt képez saját autóbusz esetén a sofőr költsége;
• utazási irodán keresztül történő lebonyolítás esetén a projektvezető tiszteletdíja;
• szülő vagy nyugállományba vonult pedagógus kísérő számára személyi juttatás költségek;
• egyéb személyi juttatás (jutalom/prémium, végkielégítés);
• szülő, kísérőtanár, valamint nyugállományba vonult pedagógus számára útlevél kiállításának költsége;
• pályázatírás költségei, a támogatandó tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó tanácsadói díjak;
• késedelmi kamat, bírság, pénzügyi teljesítést nem igénylő ügyletek (pl. beszámítás, engedményezés);
• visszaigényelhető ÁFA, adótartozások, valamint járulék-, illeték-, vagy vámtartozások;
• az esetleges lemondásokkal kapcsolatos kötbér, bánatpénz;
• közbeszerzési díj;
• élelmiszer költséghez kapcsolódóan alkohol tartalmú ital, dohányáru költsége.

6. Igényelhető támogatás összege és a támogatás formája

6.1. A teljes támogatási keretösszeg: 1.880.000.000,- Ft.
6.2. Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000,- Ft – 5.000.000,- Ft.
6.3. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
6.4. A támogatás maximálisan elnyerhető összege függ a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és kísérők számától, illetve a kirándulás során megtenni tervezett távolság nagyságától. A támogatás maximális összege az alábbi képlet alapján kerül megállapításra:

támogatás maximálisan igényelhető összege =

utazók száma x napok száma x 15.000,- Ft + távolság (km) x 700,- Ft

Az utazók száma egyenlő a tanulmányi kiránduláson részt vevő tanulók és felnőtt kísérők együttes számával. A napok számába beleszámít az indulás és az érkezés napja is. A távolság (km) összege egyenlő az oda- és visszaút, valamint a helyszínen megtett út hosszával. A 700,- Ft/km díj átalánydíjként került meghatározásra a képletben, amelynek segítségével meghatározható a maximálisan elnyerhető támogatási összeg, ettől felfelé és lefelé is el lehet térni.
6.5. A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
6.6. A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
6.7. A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé önrész bemutatását.
6.8. Amennyiben a pályázót a program megvalósítása során, jogszabály alapján közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettsége terheli, a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja. A közbeszerzési eljárás szabályos lefolytatásáért a pályázó felel.

7. A pályázatra vonatkozó határidők

7.1. Megvalósítási időszak: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.
7.2. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2022. június 10.
7.3. Benyújtási határidő: 2022. július 15. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
7.4. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a kedvezményezettnek a program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2023. szeptember 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) segítségével.

8. Pályázat benyújtása és a pályázat formai követelményei

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR online felületén, amely elérhető: a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://www.bgazrt.hu).

8.1. Pályázati adatlap és mellékletei

A NIR-ben kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni a NIR-be. Több oldalas mellékletet egy PDF-fájlba foglalva kérjük feltölteni.

A pályázónak az alábbi dokumentumokat szükséges feltöltenie az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

8.2. Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírásminta alapján a szervezet nevét is ki kell írni, akkor kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.

Az általános nyilatkozatot szkennelve fel kell tölteni a pályázathoz. Az általános nyilatkozat eredeti, papír alapú példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetén annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://www.bgazrt.hu oldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott aláírásmintáját csatolni szükséges. A meghatalmazás eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázónak postáznia kell az Alapkezelő postafiók címére (1253 Bp. Pf.: 70).

8.3. Létesítő okirat

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos létesítő okirata, vagy nyilvántartásba vételét igazoló okirata, amely tartalmazza a pályázó aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére, amennyiben az a közhiteles nyilvántartásban nem szerepel.

8.4. Aláírásminta

A pályázó törvényes képviselőjének, illetve az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd, kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája, vagy az aláírás minta hitelesített másolata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi aláírás igazolást kell benyújtania, kivéve a 8.7. pont szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

8.5. Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázónak a bank által kiállított fizetési számlaszám igazolása, vagy bankszámla kivonata. A döntést követő adategyeztetés során a nyertes pályázónak a támogatói döntéstől számított 30 napnál nem régebbi, bank által kiállított fizetési számlaszám igazolást (banki igazolást vagy bankszámla kivonatot) kell a NIR-be feltöltenie, kivéve a 8.7. pont szerinti nyilatkozat megtétele esetén.

8.6. Együttműködési megállapodás

Több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén együttműködési megállapodás a pályázó és a közreműködő pályázó képviselőjének aláírásával és bélyegzőjével ellátva.

8.7. Adatváltozatlansági nyilatkozat

Ha a pályázó a 2021. évet megelőző két évben nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
általános nyilatkozat,
• a NIR felületéről letölthető adatváltozatlansági nyilatkozat (papír alapú) arról, hogy
a) a létesítő okiratban,
b) az aláírásmintában,
c) a fizetési számlaszám igazolásban
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.
Az adatváltozatlansági nyilatkozat kiállításának dátuma nem lehet régebbi, mint a jelen pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a pályázat benyújtását megelőző 30. nap.

Ha a pályázó a 2021. évben nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:
általános nyilatkozat,
• adatváltozatlansági nyilatkozat elektronikusan a NIR felületén arról, hogy
a) a létesítő okiratban,
b) az aláírásmintában,
c) a fizetési számlaszám igazolásban
foglalt adatok, illetve aláírás képek nem változtak.

Az a)-c) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változás esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

9. A pályázat befogadása

A benyújtott pályázatok befogadása az Általános útmutatóban meghatározottak szerint történik.

10. Hiánypótlás

Hiányosan, illetve nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság(ok) pótlására a pályázónak egyszeri lehetősége van, amelyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

11. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha:
11.1. a pályázó a pályázatot nem a jelen pályázati kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
11.2. a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
11.3. a pályázat nem a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
11.4. a pályázó határidőre nem vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

12. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a befogadott pályázatokat:
• A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a pályázat Magyarország határain kívül élő magyarság megismerését, valamint a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításét, illetve erősítését szolgálja.
• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
• A tervezett kiadási költségsorok a program megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a pályázat szakmai tartalmával.
• A pályázó által vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

A pályázat értékelésénél előnyt jelent, ha:
• az oktatási intézmény (több oktatási intézmény által közösen szervezett tanulmányi kirándulás esetén legalább az egyik oktatási intézmény) székhelye a Ktbr. 2. melléklete szerint kedvezményezett (hátrányos helyzetű) település;
• a pályázó oktatási intézmény közös programot valósít meg egy külhoni magyar csoporttal;
• az oktatási intézmény témanapot szervez a nemzeti összetartozás témájában, illetve a Nemzeti Összetartozás Napján;
• a tanulmányi kirándulás során eltöltött vendégéjszakák száma meghaladja a 4 vendégéjszakát;
• az utazó diákok a Magyarság Háza rendhagyó tanóráinak egyikén részt vesznek;
• a pályázó oktatási intézmény a nemzeti önazonosságtudat megőrzésében és erősítésében kiemelt jelentőséggel bíró, határon túli történelmi vagy kulturális helyszínt látogat meg (Kárpát-medencei Bakancslistán szereplő helyszínek és/vagy a Rákóczi nyomában – Kárpát-medence útikönyvben szereplő tematikus útvonal-javaslatok.) A helyszínek listája a Határtalanul! program hivatalos honlapján –www.hatartalanul.net oldalon – elérhető.

13. Támogatási jogviszony létrejötte

A pályázatokról a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap felett rendelkező Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt. A támogatási döntésről a pályázó a Bizottság döntését követő 8 napon belül elektronikus levélben értesítést kap.

A kedvezményezett részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat alapján biztosítja. A támogató az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a biztosíték kikötésétől eltekint.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettséget, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és az Általános útmutató tartalmazzák.

Azon pályázó esetén, amely a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a korábbi támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget a döntésről szóló értesítés megküldését követő 60 napon belül, a támogatási döntés hatályát veszti.

14. A támogatási jogviszony megsértésének következményei

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

15. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó az Alapkezelőnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási jogviszonyba ütközik. A kifogás benyújtásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket az Ávr. 102/D. §-a és az ÁSZF 14. pontja tartalmazza.

16. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.bgazrt.hu vagy a https://hatartalanul.net/ honlapokon, valamint az azokon feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat.

Kapcsolodó cikkek