PÁLYÁZATI KIÍRÁS - a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára - Külhoni Magyarok
Pályázatok

PÁLYÁZATI KIÍRÁS – a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.), valamint a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2020. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül, a világon szétszórtságban élő magyar közösségek boldogulásának, valamint az anyaországgal fennálló kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének előmozdítása. Jelen pályázati kiírás célja továbbá a magyar nemzeti azonosságtudat megerősítése, az anyanyelv elsajátítása, fejlesztése és ápolása, valamint a magyar kultúra megőrzése és továbbadása. A kiírás a világ magyarságának összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó tevékenységek megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázat alapján támogatható tevékenységek

2.1. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása, így különösen

• magyar történelmi és kulturális örökség ápolásával kapcsolatos programok, kulturális, hagyományőrző és ifjúsági programok, gyermekfoglalkozások, nyári táborok támogatása,
• egyházi és cserkész programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek),
• amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása,
• értékes magyarországi művészeti produkciók befogadásának támogatása, valamint képzőművészeti tevékenységek és kiállítások finanszírozása,
• sportrendezvények támogatása,
• közösségek közötti szakmai kapcsolatok kialakításával és erősítésével kapcsolatos programok támogatása.

2.2. Anyanyelvi oktatásra irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások (hétvégi magyar iskolák, vasárnapi iskolák), így különösen

• oktatási célból terem, helyiség (iroda, raktárhelyiség) bérléséhez való hozzájárulás,
• általános működési költségek (személyi, tárgyi vagy dologi),
• taneszközök (technikai és tárgyi eszközök) beszerzésének támogatása,
• szakmai módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzésének, kiadásának és fejlesztésének támogatása,
• oktatók béréhez való hozzájárulás,
• oktatók utazási költségeihez való hozzájárulás,
• pedagógusok és oktatási szakemberek számára továbbképzések szervezése, azon való részvétel támogatása,
• a magyar érettségire és/vagy nyelvvizsgára való felkészítés támogatása,
• anyanyelvi oktatással kapcsolatos programok szervezéséhez való hozzájárulás,
• a hétvégi magyar iskolák egymás közötti, vagy valamely kárpát-medencei magyar iskolával kialakuló testvérkapcsolatának támogatása,
• tanulmányi utak szervezése, tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása.

2.3. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása, így különösen

• magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó megjelenésének támogatása,
• magyar nyelvű szakmai kiadványok megjelenésének támogatása,
• magyar nyelvű könyvkiadás, kéziratkészítés támogatása.

2.4. Civil szervezetek, egyházak, belső egyházi jogi személyek, intézmények működése, valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása, így különösen

• működési kiadások (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási és bérlési költségek) támogatása,
• a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások kiegészítő támogatása,
• infrastrukturális fejlesztések, eszközbeszerzések támogatása.

Egy pályázó összesen legfeljebb két pályázatot nyújthat be a 2.1.-2.4. pontban meghatározott támogatott tevékenységekre.

3. Támogatható kiadások

A 2.1.-2.4. pont szerinti támogatott tevékenységekkel összefüggésben az alábbi költségek támogathatók:

• anyag- és tárgyi eszköz beszerzés,
• szolgáltatások költségei,
• személyi kifizetések és azok járulékai,
• a taneszközök finanszírozása,
• módszertani segédanyagok és tankönyvek beszerzése, szállítása, fejlesztése és kiadása,
• oktatói munka támogatása,
• bérekhez való hozzájárulás, utazás,
• továbbképzések szervezése, lebonyolítása, azokon való részvétel költségei.

A 2.4. pont szerinti pályázati tárgy esetében támogatható költségek:

• működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek),
• eszközbeszerzés költségei,
• ingatlan-fenntartási költségek és ingatlanbérlés költségei,
• ingatlan-fejlesztési, beruházási kiadások.

4. Nem támogatható kiadások

• egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés),
• pályázatírás költségei,
• ingatlan- és gépjárművásárlás,
• jövedéki termékek költségei (alkohol, dohányáru, stb.),
• késedelmi kamat, bírság,
• adótartozás, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozás (együtt: köztartozás).

5. A pályázat benyújtására jogosultak köre

A BGA tv. 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a jelen pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be a világ bármely részén (kivéve szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, magyarországi és ukrajnai székhelyű szervezeteket, ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai diaszpóra szervezeteket) a magyar kultúra, az anyanyelv megőrzését célul kitűző

• bejegyzett civil szervezet, melynek alapszabályában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával, ideértve az intézmény működtetését, fenntartását is,
• egyházi jogi személy
(a továbbiakban: pályázó).

Jelen pályázati kiírás tekintetében civil szervezetnek minősül:

• a civil társaság,
• az egyesület, kivéve a pártot, a szakszervezetet és a kölcsönös biztosító egyesületet,
• az alapítvány, kivéve a pártalapítványt és a szakszervezeti alapítványt.

6. Nem részesülhet támogatásban azon pályázó, amely

6.1 a Bethlen Gábor Alap vagy a határon túli magyarok támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat terhére kiírt támogatások igénylése vagy a támogatásokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése során korábban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel,
6.2 a Bethlen Gábor Alap terhére korábban elnyert pályázat alapján létrejött támogatási jogviszonyból eredő valamely kötelezettségét nem teljesítette (ide értve különösen, a beszámolási kötelezettség nem teljesítését), vagy amely a támogatást nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, és az ebből vagy más kötelezettségszegésből eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
6.3 végelszámolás, vagy csődeljárás alatt áll, vagy amellyel szemben felszámolási vagy egyéb megszüntető eljárás van folyamatban,
6.4 azon pályázó, amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll,
6.5 nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

7. Igényelhető támogatás

7.1 Az igényelhető támogatás mértéke: 500.000 Ft – 2.500.000 Ft közötti támogatási összeg.
7.2 A teljes támogatási keretösszeg: 500.000.000 Ft.
7.3 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
7.4 A támogatás rendelkezésre bocsátása 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
7.5 A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
7.6 A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

8. A pályázat megvalósítási paraméterei

a. Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.
b. A pályázat benyújtásának kezdő napja: 2019. december 3.
c. Benyújtási határidő: 2020. január 31., 14.00 óra (közép-európai idő szerint).
d. Beszámoló benyújtására előírt határidő: a nyertes pályázónak (a továbbiakban: kedvezményezett) a támogatott tevékenység megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 30-ig szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül.

9. A pályázat benyújtásának formája

A pályázat benyújtása elektronikus formában történik a NIR segítségével. Elérhető: https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy az Alapkezelő honlapjáról (http://bgazrt.hu).

A pályázati csomag elemei:
• pályázati kiírás,
• pályázati (elektronikus) adatlap és mellékletei,
• A határon túli magyarsággal kapcsolatos egyes támogatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek),
• 2020. évi általános pályázati és elszámolási útmutató a pályázati kiírásokhoz jogi személyek részére (a továbbiakban: Pályázati és elszámolási útmutató).

10. Pályázat benyújtásához szükséges adatok, dokumentumok, a pályázat formai követelményei

10.1 Pályázati adatlap

A NIR-ben kizárólag magyar nyelven kitöltött és beadott pályázati adatlapot, valamint annak mellékleteit kell feltölteni. Több oldalas mellékletet egy PDF-fáljba foglalva kérjük feltölteni a NIR-ben.

A pályázóknak az alábbi dokumentumokat szükséges feltölteniük az elektronikus pályázati adatlap mellékleteként a NIR-be:

10.2 Általános nyilatkozat

A pályázó törvényes képviselője, vagy annak meghatalmazottja által cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy a pályázatban megadott információk, valamint a benyújtott mellékletek teljes körűek, valósak és hitelesek. A melléklethez használt sablon a NIR-ben a mellékletek között elérhető. Ha az aláírási címpéldány alapján a cégnevet is ki kell írni, akkor vagy kézzel vagy pecsét formájában rögzíteni szükséges azt is.

Az általános nyilatkozat eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím: 1253 Bp. Pf.: 70).

Meghatalmazás esetére annak sablonja a NIR-ben elérhető, illetve a http://bgazrt.huoldalról a pályázati dokumentációból letölthető. Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott 10.4. pont szerinti aláírási igazolását csatolni szükséges.

10.3 . Létesítő okirat

A pályázó legutolsó módosításokat is tartalmazó, hatályos alapszabálya, alapító okirata (vagy egyéb létesítő okirata) vagy a pályázó jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példánya, mely tartalmazza a pályázó – a hétvégi iskolák esetében a befogadó szervezet – aktuális adatait, különös tekintettel a szervezet törvényes képviseletére jogosult személyek körére és a szervezet székhelyére.

10.4 . Aláírás igazolása

A pályázó törvényes képviselőjének vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata. A 10.8. pont szerinti nyilatkozat megtétele kivételével, az aláírás minta kiállítási dátuma nem lehet a benyújtástól számítva 90 napnál régebbi.

10.5 . Működési igazolás

A pályázó 30 napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem másolata.

10.6 . Fizetési számlaszám igazolás (banki igazolás)

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolása. (Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük becsatolni). A támogatott pályázóknak a döntést követő adategyeztetés során a NIR-be fel kell töltenie a 30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolást (banki igazolás vagy bankszámla kivonat).

A számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Kérjük, minden esetben a számlavezető bank SWIFT kódját igazoló dokumentumot is töltsék fel a NIR-be.

Az Amerikai Egyesült Államokban, vagy Kanadában székhellyel rendelkező szervezetek esetében a banki igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az alábbiakat:

Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező kedvezményezettek esetében:
– Kedvezményezett neve (angolul)
– Külföldi bank neve, címe
– Számlaszáma az alábbiak szerint:
o routing number
o account number

Kanadai székhellyel rendelkező kedvezményezettek esetében:
– Kedvezményezett neve (az ország nyelvén)
– Külföldi bank neve, címe
– Számlaszáma az alábbiak szerint:
o routing number
o account number + a 3 karaktert tartalmazó számkód (amely csak Kanadában fordul elő és elengedhetetlen a nemzetközi utaláshoz (pl: 001 vagy 003)

10.7 Ingatlan dokumentumai

Ingatlan beruházás (felújítás) esetén az ingatlanra vonatkozó közhiteles nyilvántartás szerinti tulajdoni lap, valamint – ha nem a pályázó a kizárólagos tulajdonos, akkor — a tulajdonos(ok), tulajdonostárs(ak) hozzájárulásáról szóló nyilatkozat, vagy az ezzel azonos tartalmú szerződés feltöltése szükséges.
Amennyiben nem az érintett ingatlan kizárólagos tulajdonosa a pályázó, akkor az ingatlan hasznosítására vagy használatára vonatkozó (bérleti vagy más) szerződés másolatát kérjük feltölteni.
Nyertes pályázat esetén be kell szerezni és be kell nyújtani a 30 napnál nem régebbi ingatlan tulajdoni lapot.

10.8. Adószám igazolás

A pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására alkalmas dokumentum.

Az okiratok, igazolások magyar nyelvű (nem hivatalos) fordítását külön dokumentumként kérjük csatolni a NIR erre a célra kialakított felületein. A dokumentumok tartalmának valódiságáért a pályázó felel.

10.9. Ha a pályázó az elmúlt három éven belül nyújtott be támogatási igényt (pályázatot vagy támogatási kérelmet) az Alapkezelőhöz a NIR felületen, akkor az alábbi mellékletek benyújtásával is pályázhat:

• a 10.2. pont szerinti általános nyilatkozat (a NIR-ben a mellékletek munkalapon lévő a Nyilatkozat sablon szövege),
• a 10.5. pontban meghatározott működési igazolás,
• adatváltozatlansági nyilatkozat a NIR felületén arról, hogy
a) a létesítő okiratban,
b) az aláírás igazolásban,
c) az adószám igazolásban
foglalt adatok, illetve aláírásképek nem változtak.

Az a)-c) pontban felsorolt valamely okiratban, igazolásban időközben bekövetkezett változások esetén a pályázó új okiratot, igazolást köteles benyújtani.

11. Hiánypótlás

Hiányosan és/vagy nem megfelelően kitöltött pályázat esetén a hiányosság rendezésére a pályázónak egyszeri lehetősége van, melyre az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb 15 naptári nap áll rendelkezésre.

12. A pályázat érvénytelensége

A pályázat érvénytelen, ha

12.1 a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be;
12.2 a pályázó nem tartozik az 5. pontban meghatározott pályázói körbe;
12.3 a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
12.4 a pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra;
12.5 a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felszólításnak.

13. A pályázatok elbírálásának szempontjai

Az Alapkezelő az alábbi szempontrendszer alapján vizsgálja meg a beérkezett pályázatokat:

13.1. Tartalmi értékelés szempontjai

• A pályázatban foglaltak megfelelnek a pályázati kiírás alapvető célkitűzésének, a magyar közösségek magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítését, értékőrző és közösségfejlesztő tevékenységének támogatását szolgálják.
• A pályázat kellően kidolgozott, felépítése logikus, elemei között követhető tartalmi összefüggés van.
• A pályázó magyar nyelvű oktatást végző szervezet regisztrált a Nemzeti regiszterben.

13.2. Pénzügyi értékelési szempontok

• A szöveges indoklás alátámasztja a részletes költségtáblázatban tervezett összegeket.
• A tervezett kiadási költségsorok a támogatott tevékenység megvalósításához indokoltak és összhangban vannak a vállalt szakmai feladatokkal.
• A vállalt szakmai feladatok és a szöveges indoklás alátámasztják a tervezett költségek mértékét.

14. Támogatási jogviszony létrejötte

A pályázók a Bizottság támogatási döntését követő 8 napon belül elektronikus levél formájában értesítést kapnak.

A kedvezményezettek részére a támogatást az Alapkezelő támogatói okirat kiadása vagy támogatási szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: támogatói okirat) alapján biztosítja.

A támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait, az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségre történő utalást, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségre, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek és a Pályázati és elszámolási útmutató tartalmazzák.

15. A támogatási jogviszony megszegésének következményei

Amennyiben a kedvezményezett a támogatási összeget a támogatói okiratban meghatározott céltól eltérően használja fel, vagy egyéb, a támogatással kapcsolatos kötelezettségét megszegi, az Alapkezelő jogosult a támogatás jogosulatlanul felhasznált összegének visszafizetéséről rendelkezni.

16. Kifogás, jogorvoslat

A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.

17. Állami támogatási szabályok

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 107. cikke értelmében – többek között – az európai uniós támogatási szabályok értelmében gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettek támogatása minősül állami támogatásnak.
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése értelmében a belső piaccal összeegyeztethetetlen a tagállamok által vagy állami forrásból bármilyen formában nyújtott olyan támogatás, amely bizonyos vállalkozásoknak vagy bizonyos áruk termelésének előnyben részesítése által torzítja a versenyt, vagy azzal fenyeget, amennyiben ez érinti a tagállamok közötti kereskedelmet. Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdésében szereplő feltételeknek (állami forrás, szelektivitás, előny a kedvezményezett vállalkozásnál, tagállamok közti kereskedelem érintettsége, valamint a verseny torzulása vagy ennek veszélye) egyszerre kell teljesülniük ahhoz, hogy az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni kelljen.

Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (a továbbiakban: Közlemény) 34. pontja alapján a kultúrához és a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek megszervezhetők nem kereskedelmi módon is, így e tevékenységek egyes esetekben nem gazdasági jellegűek. A Bizottság úgy véli, hogy a nagyközönség számára térítésmentesen hozzáférhető kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység állami finanszírozása tisztán társadalmi és kulturális célt szolgál, ami nem gazdasági jellegű. Hasonlóképpen az, hogy egy kulturális intézmény látogatóinak vagy a nagyközönség számára nyitott kulturális tevékenység vagy a kulturális örökség megőrzéséhez kapcsolódó tevékenység résztvevőinek pénzügyi hozzájárulást kellene fizetniük, amely a valódi költségeknek csupán kevesebb, mint felét fedezi, nem változtat az említett tevékenység nem gazdasági jellegén, mivel nem tekinthető a nyújtott szolgáltatás valódi díjazásának. Ezért esetükben nem kell az uniós állami támogatási szabályokat alkalmazni.

Az Alapkezelő egyedi vizsgálattal az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmezése szerint a pályázatot állami vagy nem állami támogatásnak minősítheti.

Felhívjuk a pályázók szíves figyelmét, hogy amennyiben a fentiekkel összefüggésben a részére nyújtandó támogatás az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül azáltal, hogy a támogatást gazdasági tevékenységhez igénylik, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatás formájában kerül megítélésre az I. és III. pályázati tárgy esetében.
Általános csekély összegű (de minimis) támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján nyújtható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]
Fúzió és felvásárlás esetén valamennyi, a korábbi vállalkozásoknak nyújtott csekély összegű támogatást figyelembe kell venni annak meghatározása érdekében, hogy bármely, akár az új, akár a megszerzendő vállalkozásnak nyújtandó új, csekély összegű támogatás meghaladja-e a vonatkozó felső határt. A fúziót vagy felvásárlást megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás ezt követően is jogszerű marad.
Ha egy vállalkozás két vagy több külön vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő vállalkozásnak kell betudni, amely elvben azonos azzal a vállalkozással, amely a csekély összegű támogatással kedvezményezett tevékenységeket átvállalta. Ha erre nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást saját tőkéjük – a szétválás tényleges időpontjában érvényes – könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani az új vállalkozások között.
A Kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – a támogatást nem használja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.
A támogatás alól kizárt ágazatok/tevékenységek:
a) a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a halászati és akvakultúra ágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatás,
b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások támogatása,
c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ,
d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás,
e) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás,
f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében történő végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására [3. cikk (2) bekezdés 2. albekezdés].

Amennyiben egy vállalkozás a fenti a-c) pontokban említett ágazatban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szabályait csupán ez utóbbi ágazatra vagy tevékenységre tekintettel nyújtott támogatásokra kell alkalmazni – feltéve, hogy a támogatást nyújtó megfelelő eszközökkel biztosítja – úgymint a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése -, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásban.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
Az általános csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

A kedvezményezett a támogatáshoz kapcsolódó iratokat a megvalósítás végét követő 10 évig köteles megőrizni, és az Alapkezelő vagy az ellenőrzésre jogosult más szervezet ilyen felhívása esetén köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

18. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás

További információk az Alapkezelő www.bgazrt.hu honlapján, az Általános Szerződési Feltételekben, valamint Pályázati és elszámolási útmutatóban találhatóak.

Ha a pályázattal kapcsolatban további információra van szüksége:
– személyes ügyfélfogadás útján a 1016, Budapest, Gellérthegy utca 30-32. szám alatt
– telefonon: minden munkanap fogadják hívását.
Ügyintéző: Pappné Popovics Judit, telefon: +36-1-795-65-82, email: judit.popovics.pappne@bgazrt.hu.

Kapcsolodó cikkek

  • 2024. évi Együttműködő Nemzet Program

    Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek támogatása című pályázati kiírás   A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából